Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови промени в окръжните съдилища в Кърджали, Пловдив и Плевен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Пламен Александров Александров - съдия в Окръжен съд – Кърджали на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията освободи Румяна Иванова Андреева – Атанасова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ в длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Александър Людмилов Григоров от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Плевен, като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

За изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Плевен бе определена Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, поради настъпили нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2-ро от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №31/23.10.2018 г. т. 15, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във