Параграф22 Daily

§22 Новини

Калоян Петров бе избран за председател на Районен съд – Ивайловград от ВСС

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, нито един гласа „против” и 1 глас „въздържал се” избра съдия Калоян Симеонов Петров за административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Ивайловград.

Калоян Петров има над 9 години юридически стаж в органите на съдебна власт. От 2006 г. той работи като съдия в Районен съд – гр. Ивайловград, като е замествал административния ръководител и му е помагал дейно във всички аспекти на управление. Той кандидатства за длъжността с амбиция да  проведе реформи, насочени към подобряване на дейността на съда, да допринесе за усъвършенстване и оптимизиране на работата.

В Концепция си за стратегическо управление на съда съдия Петров си поставя за цел подобряване на правораздавателната и административната дейност на съда по три стратегически направления: повишаване на доверието в Районен съд – гр. Ивайловград, създаване на условия за стартиране на електронно правосъдие и подобряване на вътрешната организация за работа в съда, а оттук на качеството на правораздавателната дейност и на предоставяните административни услуги. За изпълнението им са набелязани мерки като поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, оптимизиране на работата по документооборота, оптимално използване на средствата от бюджета на съдебната власт, максимално техническо осигуряване на съда, разясняване на дейността му сред гражданите и подрастващите и т. н.

Съдия Петров вижда като основна своя задача запазването на правото на гражданите на гр. Ивайловград на достъпно, бързо и евтино правосъдие и административни услуги. Той има желание със своята компетентната и отговорна работа да допринесе за повишаване на доверието в съдебната власт.

Членовете на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева и Светла Петкова поставиха въпроси на кандидата относно реформата на съдебната карта и необходимостта от запазване на Районен съд – гр. Ивайловград.

Подкрепа за кандидата заявиха членовете на Висшия съдебен съвет Милка Итова и Камен Иванов, както и главният инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет Теодора Точкова. Те се обосноваха с изградения от съдия Петров въз основа на професионалните му качества авторитет и с представената от него концепция за развитие на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във