Параграф22 Daily

§22 Новини

Катя Чотрова бе избрана за райнен прокурор на Крумовград

Висшият съдебен съвет единодушно с 19  гласа „за” избра Катя Георгиева Чотрова за административен ръководител на Районна прокуратура гр. Крумовград.

Прокурор Чотрова има над 16 години юридически стаж изцяло в Районна прокуратура гр. Крумовград.

В Концепцията си за стратегическо управление Катя Чотрова набелязва цели, гарантиращи запазване на постигнатите положителни резултати, преодоляване на слабостите и повишаване на общественото доверие. Сред тях са: повишаване срочността и качеството на разследване по досъдебните производства; запазване на ниския относителен дял на оправдателни присъди и върнати от съда дела за допълнително разследване;  запазване ниско ниво на младежка престъпност; повишаване на общественото доверие към прокуратурата; подобряване организацията на работа на съдебните служители и предприемане на действия за активизиране дейността на контролните органи в региона.

Конкретните мерки, които ще бъдат предприети са насочени към повишаване квалификацията на разследващите и полицейските органи; утвърждаване екипния принцип на работа; намаляване броя на неоснователно образуваните досъдебни производства срещу неизвестен извършител и на неоснователните искания за мерки  за неотклонение „домашен арест“ и “задържане под стража”; разширяване на превантивната работа и набелязване на насоки за работа с деца в риск; увеличаване на приемното време за граждани на административния ръководител; подобряване на комуникацията с контролните органи в община Крумовград и област Кърджали и планиране на общонадзорни проверки.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Румен Боев и Галина Карагьозова по отношение на възможностите за преодоляване на затрудненията в работата с разследващите органи, наличието на дела, които могат да се възлагат на следователи и отчита ли се промяна в натовареността на прокурорите след приемането на Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател.

Прокурор Чотрова бе подкрепена от Румен Боев, който се позова на мотивацията, професионализма и личните качества на кандидата, работещ в изключително труден район. Посочено бе, че в изслушването пред членовете на ВСС г-жа Чотрова е демонстрирала откровеност, честност, аргументираност по поставените въпроси. Отчетено бе наличието на добър микроклимат и подкрепата на колектива към прокурор Чотрова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във