Параграф22 Daily

§22 Новини

КФН наложи ПАМ на „Южен индустриален парк” АД

С решение № 648 КФН наложи на Южен индустриален парк АД, гр. София принудителна административна мярка за неизпълнение на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа(ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани с него.


Южен индустриален парк АД е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество. Съгласно Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, емитентът е длъжен да представи на обществеността тримесечен финансов отчет за дейността си тридесет дневен срок от края на всяко тримесечие. Тримесечният финансов отчет се предоставя на обществеността чрез избраната информационна агенция или друга медия.


Видно от интернет страницата на БФБ -София АД Южен индустриален парк АД използва за оповестяване на дължимата информация интернет портала X3 News , на Сервиз Финансови Пазари ЕООД. Направената справка сочи, че от страна на дружеството в законоустановения 30-дневен срок от края на първо тримесечие на 2013 г. до 30.04.2013 г. не е разкривана такава информация.


Неизпълнението на посоченото задължение е основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, защото бездействието от страна на поднадзорното лице нарушава правото на информираност на инвеститорите и застрашава интересите им.


Затова с писмо на КФН дружеството е уведомено, че спрямо Южен индустриален парк АД е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив - задължавам Южен индустриален парк АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи на обществеността тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.


На дружеството бе предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиранена обяснения или възражения по така откритото административно производство.


Цитираното писмо е получено от дружеството на 31.07.2013 г., видно от обратната разписка, налична в КФН, но в предоставения тридневен срок, който е изтекълна 05.08.2013 г., в КФН не са постъпили обяснения или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.


С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена и опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.


Затова заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление Надзорна инвестиционната дейностзадължи Южен индустриален парк АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи на обществеността по надлежния ред, а именно посредством информационна агенция или друга медия, тримесечен финансов отчет за първо тримесечиена 2013 г. .

Facebook logo
Бъдете с нас и във