Параграф22 Daily

§22 Новини

КФН отне лиценза на „Пенсионно- осигурително дружество Утре“ АД

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на „Пенсионноосигурително дружество Утре“ АД. Решението е взето на заседанието на финансовия регулатор, проведено на 20 август на основание чл. 122е, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, според която издадената пенсионна лицензия се отнема, ако дружеството не започне да извършва дейността, за която е лицензирано, в 6-месечен срок от получаването ѝ.

ПОД "Утре“ получи лиценз на 25 юли 2014 г. От тогава мина дори една година, но за този период компанията явно така и не е започнала да управлява пенсионни фондове. Според информация в сайта на дружеството то е учредено и вписано в Търговския регистър на 19.08.2014 г.

КФН включва финансовите показатели на дружеството към общите резултати на пенсионните фондове едва през четвъртото тримесечие на 2014 г. Това се вижда от годишните данни за представянето на пенсионните компании в отчетните форми на регулатора.

Така ПОД Утре бе регистрирано с активи за 5,036 млн. лв., общи приходи за 5 хил. лв., които са изцяло формирани благодарение на управлението на собствени средства, и общи разходи за 258 хил. лв., като изпраща 2014 г. със загуба в размер на 252 хил. лв. 94% от активите са парични средства (2,744 млн. лв., 1 млн. лв. от които стоят на 3-месечен срочен депозит в Юробанк България) и финансови активи (2 млн. лв.).

Към 30 юни 2015 г. - датата, към която са последните актуални данни за дейността на пенсионните фондове, ПОД Утре увеличава загубата до 321 хил. лв. заради нарасналите общи разходи до 327 хил. лв. През първото полугодие приходите са за 6 хил. лв. За шест месеца активите намаляват с 10,5% до 4,508 млн. лв.

От Търговския регисър става ясно, че дружеството е основано с минималния по закон изискуем собствен капитал в размер на 5 млн. лв. Капиталът е разпределен в 50 хил. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 100 лв. всяка. 49 999 акции от капитала на „ПОД Утре“ АД притежава „Изи Асет Медниджмънт“ АД, а 1 акция притежава Станимир Светославов Василев, който е изпълнителен директор на компанията, занимаваща се с бързи кредити, и по-известна с наименованието Easy Credit.

Главният изпълнителен директор на пенсионната компания е Кирил Крумов Михайлов, а Станимир Василев, заедно с Неделчо Йорданов Спасов, са членове на съвета на директорите. Адресът на управление е гр. София 1324, ж. к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър център“, ет. 2 офис 40-46.

Намеренията на „ПОД Утре“ АД бяха за създаване на универсален пенсионен фонд с наименование Универсален пенсионен фонд „УТРЕ“ и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование Доброволен пенсионен фонд „УТРЕ“.

Според КСО след отнемане на пенсионната лицензия пенсионноосигурителното дружество не може да сключва нови договори и да предлага нови условия за допълнително пенсионно осигуряване, както и да изменя условията, включително срока и размера на вноските по сключени осигурителни договори, ако има такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във