Параграф22 Daily

§22 Новини

Кметицата на Козлодуй се опитва да замаже тежки нарушения на закона при озеленяването на града

Кметът на Козлодуй Маринела Николова се опита да омаловажи и откровено да спести констатациите в доклада след проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по отношение на озеленяването, извършена в периода 04.10.2018 г. – 18.01.2019 г. В нарочно изявление, публикувано в официалната интернет страница на Общината, Маринела Николова нарича констатациите на АДФИ „пропуски в озеленяването“, като съвсем частично и много лустровано признават вина. Истината е, че в този случай не може и да става дума просто за „пропуски“, а за констатирани закононарушения, които сами по себе си говорят за работата на общинската администрация и тази на кмета и то само в една засегната област – озеленяването. Вероятно и тази оскъдно и прецизно орязана информация щеше да бъде спестена на обществеността, ако не беше проявен обществен и медиен интерес за инспекцията на АДФИ, сочи Bulnews.bg.

На 01.11.2018 г. в Община Козлодуй е постъпило писмо от Директор на „Агенция за държавна финансова инспекция“  за констатирани нарушения по чл.  101, ал.  1 от Закона за публичните финанси, чл.  56, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) №380/29.12.2015 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл.13, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството.

За установеното нарушение по чл.  56, ал. 2 от ПМС №380/29.12.2015 г. е съставен акт за установяване на административно нарушение на отговорно длъжностно лице. Акта е съставен при извършена проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.

На 11.03.2019 г. в община Козлодуй е постъпило писмо от Директор на „Агенция за държавна финансова инспекция“  с приложен доклад с № ДИ4ВР-1/18.01.2019 г. и заключение към него от 08.02.2019 г.  В констатациите в доклада са отразени нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП), по Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството.

За установените нарушения на ЗОП /отм./ и ЗОП са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения на отговорно длъжностно лице. Наказанията са за това, че Маринела Николова, в качеството й на кмет на Община Козлодуй и възложител на обществени поръчки не е приложила предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител.

За нарушенията на чл.128, ал. 2 от ЗПФ са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения на отговорното длъжностно лице.  Наложените наказания са за извършени разходи, които не са предвиждани в годишните бюджети на Община Козлодуй.

За нарушенията на чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения на отговорно длъжностно лице и на Общината, като юридическо лице. Наказанията са наложени за представяни пред Министерство на финансите финансови отчети, които не представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на община Козлодуй, за което отговорност носи кметът на Общината Маринела Николова.

Това са голите, кратки и ясни факти от проверката на АДФИ по отношение на озеленяването. Това, което беше спестено на обществеността в така нареченото изявление на Маринела Николова, са общо 12 /дванадесет/ съставени акта, от които, дори за силно предубеден човек, става ясно, че ръководството на Община Козлодуй  работи без да зачита и в нарушение на законите на страната.

Колко струва озеленяването?

Друга тема са некоректно изнесените цифри за разходваните целеви средства по чл. 62, ал. 1 от ЗДМТ.
В т. 2.1 от Доклада на АДФИ,  е ясно записано:

„На практика извършените през 2016 г. разходи за озеленяване, в размер общо на 194 120,05 лв., които не са предвидени в годишния бюджет на Общината за дейност 622 „Озеленяване“, съгласно Единната бюджетна кавалификация, е нарушена императивната норма на чл. 128 от Закона за публичните финанси, разпореждаща, че не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на Общината“.

И още:

„В случая, извършените разходи за озеленяване на териториите за обществено ползване, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. на обща стойност 194 120,05 лв., които не са предвидени в годишния бююджет на Община Козлодуй за 2016 г., отговорност следва да носи Маринела Николова, в качеството си на кмет на Общината и първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно чл.11, ал. 3 от Закона за публичните финанси.“

Почти същите са констатациите и в т. 2.2 от доклада, касаещи парите за озеленяване през 2017 година, само цифрите нарастват:
„В случая, за извършените разходи за озеленяване на териториите за обществено ползване, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., на обща стойност  313 091,16 лв., които не са предвидени в годишния бюджет на Община Козлодуй за 2017 г., отговорност следва да носи Маринела Николова, в качеството и на кмет на общината и първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно чл.11, ал. 3 от Закона за публичните финанси.“

В т. 2.3 в доклада отново е посочено, че разходите за озеленяване и през 2018 година не са залагани в бюджета. Трябва да се отбележи, че парите харчени за това са само за първите девет месеца на годината: „В случая, за извършените разходи за озеленяване на териториите за обществено ползване, за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г., на обща стойност  235 620,49 лв., които не са предвидени в годишния бюджет на Община Козлодуй за 2017 г., отговорност следва да носи Маринела Николова, в качеството й на кмет на общината и първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно чл.11, ал. 3 от Закона за публичните финанси.“

Цифрите и това как са били харчени не се нуждаят от никакъв коментар – те са повече от красноречиви. Средствата за озеленяване нито са били предвидени в бюджета, харчени са в нарушения на законите, а на всичко отгоре и материалите са купувани без да има нито една обществена поръчка за доставката на цветенца, храсти и прочие зеленина.

Липса на скъпи растения

Всичко това кметът Марина Николова нарича „ситуация“ – сякаш е извън властта й спазването на законите и пак опитва да замаже фактите с обяснения от рода на това колко броя и вида растения са доставени за трите години.  Докладът на АДФИ обаче е безмилостен и категоричен: „При финансовата инспекция се извърши проверка на място за наличието на засадени на територията на Козлодуй дървета и храсти, доставени по фактура №55-11/2017 от  10.11.2017 г. от разсадник „ЖИЧА“, гр. Велики Шильоеговац, република Сърбия, на стойност 5190 евро /10 162,02 лв./.

От доставените по фактура №55-11/2017 от  10.11.2017 г. общо 1171 бр. дървета и храсти, при документираната с КП №1 от 7.11.2018 г. проверка се установиха налично общо 751 бр., от които 101 бр. дървета и 650 храсти или общо 420 бр. по-малко от доставените“.

На тази констатация година по-късно в писмено обяснение до АДФИ Станислава Иванова – организатор по труда, ръководеща звено „Озеленяване“ в ОП „КД“, обяснява, че всичките 1171 храсти и дървета от, забележете, сръбския разсадник са били разтоварени първоначално в базата „Автотранспорт и механизация“ на ОП „Комунална дейност“ и после през ноември били засадени част от тях – 101 дървета и 851 храсти. 2 дървета и 108 храсти кой знае защо са били засадени посред зима през декември. Останалите пък били използвани за подмяна на вече засадените, в случай, че те са откраднати, счупени или изсъхнали. Липсите също са оправдани с недобросъвестните граждани и лошото време. Това е обяснението на администрацията – то не се нуждае от коментар, както и фактът, че повече от една трета от доставените от Сърбия растения за 10 162 лева година по-късно вече ги няма.

Липсващите обществени поръчки и "изгодните сделки"

В изявлението си кметът Маринела Николова великодушно признава, че за скъпото озеленяване не са провеждани обществени поръчки и че вината за това е изцяло „наша грешка“, а после обещава „от тук насетне ще бъда особено внимателна и прецизна“. Това обещание за внимание и прецизност обаче се дава точно на фона на спестената информация от доклада на АДФИ за всичките закононарушения, които кметът е допуснал. Маринела Николова дори се опитва да внуши, че в доклада нямало съмнения за корупция, ами те просто търсели да изберат най-изгодните оферти и разнообразни видове насаждения. Остава съвсем открит въпроса дали от глупост или заради интерес не са провеждани обществени поръчки и не са спазвани законите на страната.

До колко „изгодни“ са били тези сделки пише в доклада на АДФИ: „Във фактурите за доставка или в приложени към тях предавателно-приемателни протоколи са описани видовете и количествата закупени материали, с изключение на фактура №0000001934/19.04.2016 г., издадена от „Ботаническа градина – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, за закупени от община Козлодуй 1 брой „Декоративна растителност“, на стойност 4 570,00 лв. с ДДС. С така формулираното наименование на стоката „1 бр. „Декоративна растителност“ от фактурата, не става ясно какви видове растения и в какви количества са били доставени. Във фактурата като получател на стоката от страна на общината е посочен кметът Маринела Николова и е положен нейният подпис. Към фактурата няма приложен протокол или друг документ, от който да е видно, какви конкретно видове и количества декоративна растителност са били доставени.“

„Липсата на конкретна информация, какви видове и количества растения са доставени по фактура №0000001934/19.04.2016 г., по какъв начин са осъществени доставката и фактическото и предаване от страна на „Ботаническа градина – Пловдив“  ЕООД, гр. Пловдив на община Козлодуй и липсата на информация за засаждането на тези растения, дадоха основание за съмнение относно достоверността на сделката„, пише ясно и категорично в доклада на АДФИ. Инспекторите обаче са направили насрещна проверка по въпросната фактура, която е установила, че „Ботаническа градина – Пловдив“ е продала на община Козлодуй 10 бр. палми „Феникс“, с цена 457 лв. всяка. След писмените обяснения на управителя на пловдивската фирма Кирил Донов, в доклада е посочено: „Към писменото обяснение, освен фактура и стоковата разписка са приложени: фактура, с която палмите са закупени на 01.04.2016 г. от Италия, на 100 евро единична цена; копие от дневника на продажбите за м. април 2016 г.; в който са описани посочените фактури; месечната ДДС декларация за април 2016 г., по която е начислен и внесен дължимият ДДС“.

Толкова за изгодните сделки, при които палма се купува на повече от двойно по-скъпа цена и то без обществена поръчка. Всеки здраво мислещ човек силно би се усъмнил в нелепите обяснения по темата на кмета Маринела Николова и отново подчертаваме, че тук става дума само за озеленяването. Можем само да си представяме какво е в останалите сектори на общинското управление.

Институции продължават да проверяват и работят по подадени сигнали и доказването на закононарушения, било то административни или пък такива, за които вече се търси отговорност по Наказателния кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във