Параграф22 Daily

§22 Новини

Комисията за защита на конкуренцията отмени два акта

Едното решение е за прекратяване на обществена поръчка за доставка на гуми за градския транспорт във Варна. Предметът на обществената поръчка е бил доставка на 440 броя нови гуми за градски транспорт за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна.


Проучването на Комисията е показало, че процедурата е прекратена неоснователно, с аргумента, че ценовите предложения на участниците надвишават прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението. КЗК приема, че при липса на фиксирана стойност на поръчката в документацията или определен диапазон, в рамките на който участниците следва да оферират цена за изпълнение, прекратяването на процедурата на това основание е незаконосъобразно.


Възложителят е следвало да изложи ясни мотиви, основаващи се на конкретни доказателства в решението за прекратяване на процедурата, от които да се удостовери точния размер на отпуснатите средства. Също така възложителят е следвало да докаже, че е отпаднала необходимостта от провеждане на процедурата, поради невъзможност да се осигури финансиране или поради съществена промяна в обстоятелствата.


Комисията връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка съгласно указанията в решението.


Също така Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Тутракан за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на текущи и аварийни ремонти на сгради, собственост на община Тутракан. Според КЗК оценителната комисия е заседавала в незаконен състав поради неприсъствието на назначения външен експерт.


Комисията връща процедурата от етап разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във