Параграф22 Daily

§22 Новини

Конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за назначаване на длъжността „главен секретар на ВСС“.Кандидатите следва да имат висше образование с образователно- квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „Право“, с придобита юридическа правоспособност, и трудов стаж: най-малко 8 /осем/ години.

Срокът за подаване на документите е 30 дни от публикуването на обявата в централен ежедневник.

Оценяването на допуснатите кандидати ще се извърши по шестобалната система, по показателите, определени с чл. 9, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет-страницата на ВСС и на общодостъпно място - на таблото в сградата на ВСС – централен вход.

Днес, Пленумът на ВСС утвърди актуализирана длъжностна характеристика за длъжността „главен секретар на ВСС“ съобразена с променените правомощия на главния секретар на ВСС, определени с новия ПОДВССНА (обн. ДВ, бр. 16/22.02.2019 г., в сила от 22.02.2019 г.). Решението за назначаване на главен секретар ще бъде взето от Пленума на ВСС след изслушване и задаване на въпроси към кандидатите, класирани на първите три места. За да бъде избран кандидатът трябва да получи подкрепа на повече от половината от присъстващите членове на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във