Параграф22 Daily

§22 Новини

Констатирани нарушения в защитени зони и пороци в разрешения от главния архитект на община Созопол за строителство на плаж „Смокиня – Север“

Установените от ДНСК констатации, че на територията на плаж „Смокиня - Север“, с част от издадените разрешения от главния архитект на община Созопол, се легитимира извършването на строителство, а не поставянето на преместваеми обекти, са констатирани по разпореждане на Окръжна прокуратура – Бургас по  започнала  на 12.04.2021 г. проверка. Още тогава ОП – Бургас се е самосезирала.

По надзорната проверка бе възложено на конкретните административни органи – ОД МВР Бургас, РИОСВ Бургас, кмет на община Созопол, гл. архитект на община Созопол, ДНСК София, РДНК Бургас, да предприемат контролиращи мерки за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, както и във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

В изпълнение на разпореждането на Окръжна прокуратура-Бургас е установено, че морският плаж „Смокиня - Север“ и „Каваци - Юг“, общ. Созопол, попадат в границите на защитена територия по смисъла на ЗЗТ – природна забележителност „пясъчни дюни“ в м. „Каваците“, обявена със заповед на председателя на комитета за опазване на природата през 1974г.  Цялото землище на гр. Созопол, включително и територията на морския плаж, попадат в границите на защитената зона по смисъла на закона.

В изпълнение на акта на ОП-Бургас, РИОСВ е установила административно нарушение по Закона за защитените територии /ЗЗТ/ на територията на природна забележителност „пясъчни дюни в м. „Каваци“. Съставен е акт от 01.06.2021 г., като Директорът на РИОСВ Бургас е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на дружество, за извършване на дейности в границите на защитената територия, без съгласуване с компетентен орган, изразило се в монтаж на преместваеми обекти.

На същото дружество е наложена още една санкция –  отново в размер на 2000 лв., от Директора на РИОСВ, който е издал наказателно постановление, за това че без съгласувателна процедура е започнато изграждане на пясъчна дига в границите на защитена територия, без съгласуване  с компетентен орган, което е и нарушение на ЗУЧК.

В изпълнение на указание на ОП-Бургас, от органите на ОД МВР Бургас е установено  лицето извършило заораването на пясъчната ивица на плаж „Смокиня – Север“, както и техниката послужила за това. ОП Бургас е изискала от Директор ОД МВР Бургас и информация за реализиране на правомощията  по  чл.32 ал.11, вр. чл.30 ал.3 от  ЗУЧК.

В резултат от възложените действия по проверката, РДНСК - Бургас е уведомила ОП-Бургас, че при извършени проверки са установени пет нарушения и започнали административни производства за премахване на обекти по реда на чл.57а,  ал.1, ЗУТ, вр.чл.13, ал.6, ЗУЧК на морски плаж „Смокиня – Север“, както и за едно производство по същия ред за морски плаж „Каваци-Юг“.

По същата проверката е установено, че от главния архитект на община Созопол са издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване на територията на плаж „Смокиня-Север“ - 11 на брой и „Каваци – Юг“ - 14 на брой. След запознаване с цитираните разрешения, се установява, че същите са с дата  01.06.2021 г. за плаж „Смокиня - Север“ и с дата 14.06.2021 г., 15.06.2021 г. и 31.05.2021 г. за плаж „Каваци – Юг“. Тези административни актове не са влезли в сила, тъй като липсват доказателства, че главният архитект на Община Созопол е изпълнил задължената си по чл.26 от АПК.

Въз основа на констатации по възложената от ОП –Бургас проверка по реда на надзора за законност, са отделени материали и е образувано и досъдебно производство за извършено престъпление по чл.278 В от НК.

С разпореждане от 28.06.2021г. ОП - Бургас е указала на гл. архитект на община Созопол, кмет на община Созопол, Директор ДНСК, Директор РИОСВ Бургас предприемане на съответни конкретни мерки (включително и налагане на принудителни административни мерки) за  спазване на  ЗУЧК,  ЗБР, ЗООС, ЗЗТ,  ЗУТ  и съответните подзаконови нормативни актове, във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във