Параграф22 Daily

§22 Новини

Коригираха бюджетите на ВСС и на органи на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и на Националния институт на правосъдието за 2021 г., като увеличи бюджета на Института общо с 2 019 821 лв., с цел осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на 101 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2020/2021 г. за периода от 01.01.2021 г. до 29.08.2021 г. Средствата за възнаграждения са в размер на 1 520 950 лв., а за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване – в размер на 498 870 лв.

Пленумът на ВСС утвърди бюджетите за дейността на учебните и почивни бази на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд и на Прокуратурата на Република България за 2021 г., в рамките на съответните им общи бюджети. Във връзка с искания от административните ръководители на органи на съдебната власт, Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите за 2021 г. на ВСС и на Окръжен съд – Пазарджик, Апелативен съд – София, Апелативен специализиран наказателен съд, Районен съд – Горна Оряховица и Районен съд – Лом. Бюджетът на Окръжен съд – Пазарджик е увеличен с 18 476 лв. по параграф „Основен ремонт на ДМА“ във връзка с изпълнението на сключен договор за изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза и упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект „Вътрешен ремонт на отоплителна инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградата на Съдебна палата гр. Пазарджик“. С 1 910 628 лв. е увеличен бюджетът на Апелативен съд – София по параграф „Основен ремонт на ДМА“ във връзка с изпълнението на сключени договори за СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор, свързани с ремонта на Съдебната палата - гр. София, бул. „Витоша“ № 2. От месец юли 2020 г. стопанисването на Съдебната палата е възложено на административния ръководител на Апелативен съд – София, съгласно решение на Пленума на ВСС. Средствата, с които се увеличават бюджетите на Окръжен съд – Пазарджик и на Апелативен съд – София представляват неусвоена част от целево отпуснатите им  през 2020 г. средства.

С цел закупуване на телефонна централа обслужваща специализираните наказателни съдилища, бюджетът на Апелативен специализиран наказателен съд е увеличен с 8 781 лв. Искането е обосновано с увеличената щатна численост на Специализирания наказателен съд от създаването му през 2012 г. С 2182 лв. е увеличен бюджета на Районен съд – Горна Оряховица за закупуване на 1 брой видеорекордер и 2 броя камери за видеонаблюдение, заради неизправност в системата за видеонаблюдение на съда. Бюджетът на Районен съд – Лом е увеличен с 64 800 лв. във връзка с изпълнението на сключен договор за демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови отоплителни чугунени водогрейни котли, комплект горелки и табло за управление на съответната окомплектовка, както и ремонт на вътрешна отоплителна система. Средствата са в размер на неусвоената част от целево отпуснатите през 2020 г. средства по бюджета на съда за основен ремонт на дълготрайни материални активи.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде извършен разход от Софийски градски съд в размер на 166 106.20 лв. за възстановяване на държавна такса във връзка с постигната спогодба, съгласно протокол от 26.01.2021 г. на СГС, Търговско отделение, VI-7 състав. Бюджетът на СГС по параграф „Издръжка“ е увеличен с 1 948 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 10.12.2020 г., издаден от Районен съд – Ихтиман, като средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2021 г. по посочения параграф.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Окръжен съд – Габрово с 932 лв. за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2021 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходи за сключване на договор за наем на зали в Интер Експо Център за провеждане на писмените изпити на 10, 17 и 24 април 2021 г. по конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и за възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието, ангажирани с осигуряване на пропускателния режим, сигурността и безопасността при провеждане на  изпитите. Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2021 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения по т. 23 от протокол № 9/24.02.2021 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ с делегирани правомощия с решение на Пленума на ВСС от 18.02.2021 г., за одобряване на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2022 – 2024 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във