Параграф22 Daily

§22 Новини

Купувач на гласове ще мете 400 часа градинки

Ку­пу­вач на гла­со­ве ще по­ло­жи 400 ча­са без­въз­мез­ден труд в пол­за на об­щес­т­во­то за­ра­ди про­ви­не­ни­е­то си. 33-го­диш­ни­ят Те­о­дор Ан­ге­лов склю­чи спо­ра­зу­ме­ние с ру­сен­с­ка­та про­ку­ра­ту­ра, ко­е­то бе приз­на­то от съ­да. Мъ­жът бе об­ви­нен за то­ва, че пре­ди пред­с­роч­ния пар­ла­мен­та­рен вот е пред­ло­жил на шес­ти­ма ду­ши по 50 лв., за да гла­су­ват за оп­ре­де­ле­на фор­ма­ция. Два­ма от из­би­ра­те­ли­те са се въз­пол­з­ва­ли и са взе­ли па­ри­те.

За прес­тъп­ле­ни­е­то ра­йон­ни­ят съд на­ка­за Ан­ге­лов с про­ба­ция. Ос­вен да по­ло­жи 400 ча­са без­въз­мез­ден труд за срок от 2 го­ди­ни, мъ­жът ще тряб­ва да по­се­ща­ва три пъ­ти сед­мич­но про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел и да се под­пис­ва в про­дъл­же­ние на 2 го­ди­ни и 4 ме­се­ца. За­дъл­жен е и да се вклю­чи в прог­ра­ма за об­щес­т­ве­но въз­дейс­т­вие за срок от 1 го­ди­на.

Ан­ге­лов е кри­ми­нал­но про­я­вен и осъж­дан. За­дър­жан е на 6 ок­том­в­ри от по­ли­ци­я­та след по­да­ден сиг­нал. В те­ле­фо­на му са на­ме­ре­ни го­лям брой сним­ки на лич­ни кар­ти на раз­лич­ни хо­ра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във