Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК изясни прилагането на антитръстовите правила при извънредно положение заради COVID-19

Комисията за защита на конкуренцията  подчертава, че независимо от извънредната обстановка, пазарните участници са задължени да не предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията със своите действия, като при установяване на индикации за това, Комисията няма да се поколебае да упражни правомощията си.

В тази връзка е изключително важно да се гарантира, че продукти от съществена значимост за опазване на общественото здраве (като маски, дезинфекциращи средства и други продукти, необходими за опазване на здравето и живота на гражданите в условията на тази извънредна ситуация) ще продължат да се предлагат на пазара на конкурентни цени, както и че доставките им няма да бъдат възпрепятствани. За тази цел, Комисията ще следи отблизо процесите и ще се намеси във всеки опит за картелиране на пазара или за злоупотреба с господстващо положение с цел извличане на финансови изгоди от настоящата ситуация. Особен акцент за наблюдение КЗК ще постави и върху пазарите от фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и търговия.

От съществено значение е да се осигурят гаранции, че тази категория продукти, които са жизнено важни за физическото оцеляване на обществото в условията на социална и икономическа криза, като хранителни стоки от първа необходимост, ще бъдат налични, а дистрибуторите на такива стоки ще имат възможност да осигурят непрекъснатост на доставките им в магазинната мрежа. В тази връзка, с цел да се избегне недостиг на такива продукти и да се осигури достъпността им до най-широк кръг потребители, Комисията изразява готовност да възприеме по-снизходителен подход по отношение на временни и пропорционални координирани мерки, възприети от участници на пазара, преследващи единствено посочените цели и необходими за постигането им. В случай на съмнение относно съответствието на такива мерки с Европейското или националното право на конкуренция, компаниите могат да се обръщат към КЗК, за да получат насоки и разяснения.

Комисията напомня, че приложимият антитръстов режим предоставя средства на производителите да противодействат на препродажбата на продуктите им на прекомерно високи цени, като определят максимални цени за препродажба, при спазване на всички изисквания на закона за това и при наличие на гаранции, че тези цени не съставляват на практика фиксирани цени за препродажба.

Независимо, че подобни практики могат да породят проконкурентни ефекти в условията на социална и икономическа криза и така да се явят обективно обосновани, Комисията ще продължи да следи стриктно и подлага на конкурентноправна оценка всяка намеса на участник на пазара в икономическото поведение на друг такъв.

КЗК отчита значимите социални и икономически последици от разпространението на заболяването COVID-19 на територията на Европейския съюз. Същевременно намира, че различните инструменти на антитръстовото законодателство разполагат с механизми, с които от една страна да се справят с рисковете за конкурентната среда, а от друга - да не представляват пречка за защита на по-висши ценности за обществото в условия на криза.

КЗК апелира доставчиците, търговците и дистрибуторите от всеки сектор на икономиката да възприемат отговорно и законно бизнес поведение на всяко ниво на веригата за доставки, включително и при онлайн търговията.

Комисията се обръща и към обществеността да съдейства при откриването на антиконкурентни практики, като й сигнализира за подозрителни увеличения на цените на дребно на продукти от значителен обществен интерес в настоящата ситуация или липси на такива продукти в магазинната и аптекарската мрежа или други търговски практики на пазарите на дребно, които биха могли да имат отрицателен ефект върху конкуренцията или потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във