Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК одобри предложени от „Топлофикация София“ ЕАД задължения, гарантиращи правото на информиран избор на клиентите, желаещи присъединяване към топлопреносната мрежа

С Решение № 158/31.01.2019г., постановено по преписка № КЗК/309/2017г., чл. 60, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 75, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията одобри предложени от „Топлофикация София“ ЕАД задължения, гарантиращи правото на информиран избор на клиентите, желаещи присъединяване към топлопреносната мрежа на дружеството. В хода на производството по преписката, с Определение № 889/02.08.2018г.КЗК предяви на „Топлофикация София“ ЕАД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение посредством налагане на нелоялни търговски условия за присъединяване на обекти на клиенти на топлинна енергия за битови нужди към топлопреносната мрежа в гр.София.

Ответното дружество предложи поемане на задължения, с които да се постигне преустановяване на поведението, по отношение на което Комисията предяви твърдения за извършено нарушение. Предложени са конкретни действия, свързани с повишаване информираността на клиентите относно процедурата по присъединяване към топлопреносната мрежа, предоставяне на избор на клиента за желания начин на присъединяване, заплащане за ползването, както и заплащане на цената за изкупуване на изградени от клиентите енергийни обекти по избран от последните начин. „Топлофикация София“ ЕАД се задължава да измени всички стандартни образци на документи, свързани с присъединяването към топлопреносната мрежа, като включи в тях условия, съобразно поетите задължения.

След като разгледа постъпилото предложение и възраженията срещу него, Комисията установи, че предложените задължения водят до преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството и до отстраняване на възникналите конкурентни проблеми.

С Решение № 158/31.01.2019г. Комисията одобрява постъпилото предложение, определя срок за изпълнение на всяко едно от поетите задължения и задължава „Топлофикация София“ ЕАД да уведоми КЗК за изпълнението на всяко едно задължение. С решението се прекратява производството по преписка № КЗК/309/2017г., доколкото вече не съществуват основания за неговото продължаване.

КЗК ще следи за навременното изпълнение на поетите задължения. В случай на неизпълнение, Комисията ще възобнови прекратеното производство с цел реализиране на санкционните й правомощия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във