Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Майорал България“ ЕООД и „Майорал Мода Инфантил“ С.А.

С Определение, постановено по преписка № КЗК/212/2019 г., Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Майорал Мода Инфантил“ С.А. и „Майорал България“ ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение с търговците на дребно за фиксиране на цени за препродажба и определянето на минимални цени за препродажба към краен клиент, което по своята цел нарушава конкуренцията на пазара на търговия с детски дрехи, обувки и аксесоари от среден към висок клас на територията на страната.

Производството е образувано по искане на „Комсед“ АД за установяване на евентуално извършено нарушение, изразяващо се в поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения. В хода на производството бяха установени факти и обстоятелства, които в своята съвкупност показват трайно установена политика на ответните страни в отношенията им с търговците на дребно, насочена към уеднаквяване на  цените на продуктите за крайните потребители.

В срок от 50 (петдесет) дни адресатите на определението и подателя на искането имат право да представят писмени възражения и становище по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК, както и право да бъдат изслушани от Комисията в открито заседание по реда на чл. 76 от ЗЗК, за което следва да подадат писмено искане.

Определението не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във