Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение на две лечебни заведения

В условията на световна пандемия от Ковид 19, Комисията изведе като приоритет в дейността си наблюдението на пазарите, свързани с предлагане на стоки или услуги за здравето на потребителите В изпълнение на заложения приоритет, Комисията проучи поведението на лечебни заведения, свързано с предоставяне на достъп на конкурентните им лечебни заведения до услуги или апаратура и предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, както следва:

С Определение №789/29.07.2021 г., постановено по преписка № КЗК-228/2020 г. КЗК предяви на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен твърдение за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на достъп на ЛЗ до медицински услуги от нуклеарно-медицинска лаборатория, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством отказ за сключване на договор за предоставяне на услуги от нуклеарно-медицинска лаборатория, което препятства участието на лечебни заведения на пазарите за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (КП № 36) и за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (КП № 37).

С Определение №790/29.07.2021 г., постановено по преписка № КЗК-366/2020 г., КЗК предяви на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на услуги по „достъп до апаратура, съоръжения и специалисти за извършване на рентгенова скопия и графия“ на други лечебни заведения на територията на град Смолян, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на  „Медицински център „СМОЛЯНИ“ - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ“ ООД (МЦ „СМОЛЯНИ – АСИМП“ ООД), за да възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Производствата пред КЗК са образувани по искания на засегнати конкурентни лечебни заведения във връзка с отказа на ответните страни да сключат договори за предоставяне на медицински услуги от обхвата на нуклеарната медицина (от страна на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД) и образна диагностика (от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД). Тези услуги се явяват абсолютни предпоставки за извършване на дейност от подателите на исканията на вертикално свързаните пазари на извършване на здравни услуги по клинични пътеки и амбулаторни процедури  по договор с НЗОК.

На база на събраните в производствата доказателства, Комисията установи, че всяко от ответните дружества се явява единственото предприятие на определения съответен пазар, което разполага с нужните за сключване на договор с НЗОК апаратура и услуги. За останалите лечебни заведения в областта или населеното място е икономически необосновано да инвестират средства в изграждането на собствени звена за извършване на медицински дейности, чието използване рядко се налага в практиката.

Въз основа на всички установени в рамките на производствата факти и обстоятелства, Комисията счита, че господстващото положение на ответните дружества се изразява в липсата на алтернатива на предоставяните от тях услуги по нуклеарна медицина и образна диагностика, поради което отказът им да сключат договори с конкурентни лечебни заведения за ползване на въпросните услуги, препятства дейността на последните.

Анализираното поведение на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД води до изключването на потенциални конкуренти от засегнатите пазари. По този начин то засяга интересите на потребителите, тъй като ограничава възможностите им за достъп до медицински услуги, което би могло да има опасни последици за здравето.

В срок от 45 дни адресатите на определенията и молителите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във