Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК предлага промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването по отношение на дяловото разпределение

Комисия за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването, регламентиращи взаимоотношенията между топлофикациите и топлинните счетоводители по отношение на услугата „дялово разпределение“ на топлинна енергия.

Въз основа на вече установената практика по чл. 28 от ЗЗК и допълнителния анализ в настоящото становище Комисията констатира, че измененият през 2006 г. нормативен режим по Закона за енергетиката, регламентиращ взаимоотношенията между топлинните счетоводители и топлофикационните предприятия, е в състояние да породи конкурентно правни проблеми. Доказателство за това са няколко постановени решения на КЗК, установяващи злоупотреба с господстващо положение от топлофикационни предприятия по отношение на фирми за дялово разпределение и посочени в настоящото становище.

Комисията потвърждава вече изразеното неколкократно становище, че нормативната уредба, поставяща топлинните счетоводители като подизпълнители на топлофикационното дружество по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия, чиито взаимоотношения се регламентират в общи условия, утвърждавани от КЕВР, води до обмен на чувствителна търговска информация между конкуренти и е от естеството да създаде възможности за топлофикационното предприятие за злоупотреба с господстващо положение, която може да ограничи достъпа на нови фирми за дялово разпределение до пазара на дялово разпределение или да изхвърли от него вече съществуващи топлинни счетоводители. Тази нормативна уредба премахва също така свободното ценообразуване на един нерегулиран пазар.

В допълнение, нормативната уредба по Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването поставят топлофикационните дружества в по-благоприятно положение в качеството им на топлинни счетоводители спрямо техните конкуренти – другите фирми за дялово разпределение на топлинна енергия, тъй като топлофикационните дружества не сключват договори за услугата дялово разпределение със самите себе си.

КЗК счита, че в случаите на свободен пазар и свободен избор от клиентите на топлинен счетоводител контролът върху дейността на избрания топлинен счетоводител не може да се прехвърля върху друг стопански субект (топлофикационно дружество), който осъществява същата дейност на същия пазар и е конкурент на избраните от потребителите други фирми за дялово разпределение. Контролните функции по изпълнение на закон или друга нормативна уредба са част от правомощията на нормативно определени държавни органи и не може тези правомощия да се делегират на лица, които са предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, а не органи на държавната власт или местното самоуправление.

Комисията за защита на конкуренцията предлага на компетентните органи да обмислят два възможни варианта за изменение и допълнение на нормативната уредба:

Вариант 1 - Отмяна на статута на фирмите за дялово разпределение като подизпълнители на топлофикационните дружества и възстановяване на преките договорни взаимоотношения между топлинните счетоводители, извършващи услугата и крайните клиенти.

Приложението на този модел на свободни пазарни взаимоотношения между крайните клиенти и топлинните счетоводители е оптимален от гледна точка на правилата на конкуренцията. При него всички топлинни счетоводители, включително топлофикационните дружества, които са регистрирани като фирми за дялово разпределение, се конкурират активно за привличане на клиенти с качеството и цената на предлаганата услуга.

Вариант 2 – Допълнения/изменения на действащия модел на взаимоотношения между топлофикационните предприятия и топлинните счетоводители с цел създаване на гаранции за равнопоставеност между страните и избягване на нарушения на конкуренцията.

При този модел на взаимоотношения, при който топлинните счетоводители са подизпълнители на топлофикационните дружества и извършват дейността си въз основа на договор с топлофикационното предприятие, определени допълнения/изменения на нормативната уредба биха минимализирали част от основните негативни ефекти върху конкуренцията, подробно изложени в настоящото становище.

По-конкретно КЗК предлага договорите между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители да се сключват при общи условия, които се утвърждават от КЕВР по предложение на топлофикационните дружества, но с участието на топлинните счетоводители като страна и заинтересовани лица по тези договори. Необходимо е също така да бъде предвидено в Закона за енергетиката (чл. 139в) клаузите по индивидуалните договори да не могат да дерогират утвърдени от КЕВР разпоредби в общите условия, като контролът по спазването на общите условия се възложи по съответна процедура на КЕВР. От съществено значение е също така да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в, ал.3, т. 4 от ЗЕ, съгласно която топлинните счетоводители предоставят чувствителна търговска информация на топлофикационното предприятие, а то определя цена на услугата дялово разпределение на топлинна енергия на неговите конкуренти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във