Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК прие подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЗК

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) изготви проекти на няколко подзаконови нормативни актове, свързани с приложението на Закона за защита на конкуренцията.  По изготвените проекти бяха проведени обществени консултации, като след тяхното приключване Комисията със свои решения прие четири акта по чл.8, ал.1, т.14 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), които са обнародвани в Държавен вестник бр. 51 от 18 юни 2021 г. и са следните:

- Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията, чиято цел е да определят критериите и процедурата, при които КЗК дефинира своите приоритети за правоприлагане и оценява дали подадено искане за образуване на производство попада в обхвата на тези приоритети.

- Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията – регламентиращи критериите и процедурата, въз основа на които КЗК може с решение да одобри поемане на задължения от страна на предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които са предявени твърдения за извършено нарушение по чл. 15 или чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 или чл. 102 от ДФЕС.

- Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията – регламентира методите, които КЗК прилага при определяне на индивидуализираните размери на имуществените санкции, глобите, периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани на предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица за извършените от тях нарушения на разпоредбите на ЗЗК.

- Програма за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и Правила за прилагането ѝ, които гарантират прозрачността на политиката на Комисията по предоставяне на освобождаване или намаляване на санкциите на предприятия участници в таен картел.

С приемането на посочените подзаконови нормативни актове, в допълнение на приетия през февруари 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, се осигурява пълното транспониране на Директива (ЕС) 2019/1  в българското законодателство.

Приетите подзаконови нормативни актове са публикувани на интернет страницата на КЗК в частта Нормативна уредба – Подзаконови нормативни актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във