Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК проучва конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия

С оглед социално - икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани с пазарите на топлинна енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК. След проверка на обществено достъпната и служебно известната информация, Комисията прецени, че следва да бъде анализиран ефекта на промените в икономическата обстановка в страната върху конкуренцията на пазара на топлинна енергия и на вертикално свързаните с него пазари, съобразявайки наблюдаваните тенденции в Докладите за планови проверки за сектора на Министъра на енергетиката. За целта, Комисията прие Решение № 363/14.05.2020 г., с което образува на основание чл. 27 от ЗЗК производство № КЗК-318/2020 г. за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както и на свързаните с тях пазар на услугата дялово разпределение и пазар на уреди за дялово разпределение, на територията на страната.

За последните години, предмет на проучване са били множество аспекти на енергийните сектори, както и поведението на опериращите в тях лица. По отношение сектора топлинна енергетика, пред Комисията са образувани производства по застъпничество на конкуренцията и производства за установяване на евентуално извършени нарушения. Извършени са съпоставки на нормативната уредба в Закона за енергетиката и в Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването и в проекта за изменение на същата наредба с правилата на конкуренцията. Също така е анализирано поведението на определени предприятия, опериращи на съответните пазари, с цел преценка за съответствие с нормите и целите на ЗЗК. При установяване на антиконкурентно поведение, Комисията е реализирана административнонаказателната отговорност на нарушителя или са одобрени задължения за преустановяване на съответното поведение.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на дадените й от Закона правомощия КЗК следва да събере и анализира необходимата за проучването актуална информация, като за целта използва всички нужни способи, включително и да установи контакт с компетентните държавни органи, съответните браншови организации, както и със сдружения на търговци и потребители.

Комисията призовава обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във