Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК ще установява картелно споразумение при производство и доставка на служебно облекло и обувки

В изпълнение на един от основните приоритети за дейността на Комисията през 2022 г. – борбата срещу манипулирането на обществените поръчки, с Решение № 217/24.03.2022 г. образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК от страна на „Техномат Меркурий“ ЕООД, „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, „Аполо“ ООД, „Кристън“ ЕООД, „Лортън“ ЕООД, Кооперация „Трудово-производителна кооперация на инвалиди „Здравоход“ и „Краси Стил 8“ ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Производството пред Комисията е образувано след сигнал на Министерството на отбраната, в който се съдържат съмнения за антиконкурентно поведение на участници в проведена обществена поръчка за доставка на обувки. Възложителят е констатирал, че при двама от участниците в процедурата резултатите от изпитванията на моделите са с близки стойности, осъществени са в едни и същи органи за оценяване на съответствието, по едно и също време, а представените мостри в процедурата са напълно идентични.

При събиране на информация относно ценовото и неценовото поведение на посочените в сигнала лица, Комисията установи сходно поведение от страна на други стопански субекти при участието им в обществени поръчки с предмет „доставка на обувки“ и „доставка на работно облекло“.

В хода на предварителното проучване се установи сходен модел на поведение – завишено ценообразуване при поредица от обществени поръчки, представяне на сходни документи и сходни ценови предложения. Установените обстоятелства в своята съвкупност пораждат основателно съмнение за наличие на забранено споразумение между проучваните предприятия с цел манипулиране на процедури за обществени поръчки, което е достатъчно основание за образуване на производство пред Комисия за защита на конкуренцията за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.

Комисията високо оценява бдителността на възложителите при установяване на съмнителни обстоятелства, представляващи индикатори за наличие на тръжни манипулации и разчита на тяхната активност в борбата срещу тези нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във