Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗП: „C&E.Fein GmbH”, Германия предприема доброволни мерки за изтегляне на уплътнителни пръстени за магнитни бормашини

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация, съгласно която „C&E.Fein GmbH”, Германия предприема доброволни мерки за изтегляне на магнитни бормашини КВС 35 / JMC USA 90 и КВВ 60 / JHM USA 5, по-късно КВВ 60 X / JHM USA 5 X и резервни уплътнителни пръстени за тях ном. 30610055000, ном. 31508314030 и ном. 32498611010. Уплътнителните пръстени за КВВ 60 / КВВ 60 X / JHM USA 5 / JHM USA 5 X имат артикулен номер 32498611010. Уплът­нителните пръстени за КВС 35 / JCM USA 90 имат номер на компонент 30610055000, при което същият артикулен номер се прилага за две различни форми на дизайна на уплътнителния пръстен. Подкомплектът, съдържащ уплътнителен пръстен, който се състои от шарнирна глава и пръстен, има артикулен номер 31508314030.

Тези магнитни бормашини съдържат уплътнителни пръстени, включ­ващи азбестови влакна от "хризотил". Освен това съдържащите азбест уплътнителни пръстени могат да се получат като резервна част или като комплект в резервна част, състоящ се от шарнирна глава с уплътнителен пръстен.

Съгласно точка 6 от Приложение XVII на Регламент (ЕО) ном. 1907/2006 на Европейския Парламент и Съвета от 18 декември 2006 г. за регистриране, оценка, допускане и ограничение на химически вещества (REACH) тези азбестови влакна вече не бива да се произвеждат, да се въвеждат на пазара или да се използват. Съгласно засега временната информация контактът с гола кожа на съдържащите азбест уплътнителни пръстени сам по себе си не е свързан със значителни рискове за здравето. Релевантна опасност за здравето обаче досега не може да се изключи, ако фините азбес­тови влакна се освободят и така попаднат потенциално във въздуха за вдишване и бъдат вдишани. Това по-конкретно става при счупване на съответния уплътнителен пръстен, разрушаването му или зацепването му.

Засегнатите магнитни бормашини и резервни части могат лесно и ясно да се идентифи­цират по моделно обозначение и конструкция. Тези  машини не бива да се експлоатират, използват, ремонтират, поддържат или продават. Всички засегнати машини трябва незабавно да се съберат, да се облепят с налично в търговската мрежа подсилено текстилно тиксо в засегната зона на уплътнение и да се съхраняват в защитени затворени контейнери, например в оригиналния куфар. ВАЖНО: При това непременно трябва да се носят защитни ръкавици и маски за дихателна защита (модел FFP3), които можете да си набавите в строителния магазин или през онлайн портали. След употребата те трябва да се съхраняват с машината в защитените затворени контейнери. В никакъв случай не отваряйте корпусите на машините.

Засегнатите машини, резервни части и компоненти - опаковани заедно с използваните от вас защитни ръкавици и маски за дихателна защита - ще се вземат от Вас безплатно от натоварено от FEIN логистично дружество и ще се подложат на допълнителна проверка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във