Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗП предяви на „Смарт СМ“ ООД твърдения за извършено нарушение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Смарт СМ“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в участие в забранено споразумение с предмет определяне на цени за препродажба към краен клиент на продукти, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката на територията на Република България.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал от потребител за наблюдавани трайно идентични крайни цени на продукти от марката МЕДЕЛА в магазините на различни търговци на дребно.

Вследствие на получения сигнал, Комисията извърши внезапни проверки на място в офисите на „Смарт СМ“ ООД и „ХИПОЛЕНД“ АД. Иззети бяха копия на електронна кореспонденция, търговски договори, и др. документи, съдържащи данни за постигнато съгласие за фиксиране на цените за препродажба на продукти, дистрибутирани от „Смарт СМ“ ООД на нивото на препоръчителните цени. В хода на производството КЗК събра подробна информация от множество търговци на детски стоки на територията на страната относно отношенията им с доставчика „Смарт СМ“ ООД и начина на дистрибутиране на продуктите от неговото портфолио.

На база на събраните доказателства, Комисията установи, че в търговските отношения между Смарт СМ и неговите клиенти е налице споразумение за фиксиране на цените за препродажба на стоките от асортимента на доставчика. Освен за редовните цени за препродажба, страните по споразумението постигат съгласие и по отношение на периодите на промоционална активност, кръгът от продукти, които да продават на промоционална цена, както и цената за препродажба на тези продукти, чрез фиксиране на еднаква в процентно отношение отстъпка към краен клиент от вече утвърдените крайни цени. Целта на това поведение е да елиминира всякаква ценова конкуренция между търговците на продуктите, доставяни от „Смарт СМ“ ООД, като по този начин се постигнат устойчиви във времето цени, различни от тези, които биха се реализирали в условията на конкуренция или при липсата на забранено споразумение, което от своя страна е в ущърб на крайните клиенти.

Въз основа на всички установени в рамките на проучването факти и обстоятелства, Комисията счита, че „Смарт СМ“ ООД е постигнало забранено споразумение със своите клиенти-търговци на дребно с предмет определяне на цени за препродажба към краен клиент, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазарите на търговия с детски стоки, включващ стоки, свързани с отглеждането на бебета и грижа за майката на територията на Република България.

В срок от 40 дни адресатът на определението има право да представи писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във