Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗП сключи договор по ОП "Добро управление" за обучение на своите служители

Комисията за защита на потребителите сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в регионалните дирекции на Комисията за защита на потребителите, чрез придобиване на нови знания и надграждане на уменията в защита правата на потребителите“ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.019 – „Специализирани обучения за териториалната администрация“. Общата стойност на проекта е 199 098 лв., като 85 % е размерът на средства от Европейския социален фонд и 15 % от националното съфинансиране.

Общата цел на проекта е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите в шестте регионални дирекции на Главна дирекция „Контрол на пазара”, която е част от специализираната администрация на Комисията за защита на потребителите. Целеви групи: Служителите на регионалните дирекции към ГД „Контрол на пазара“  в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив и прилежащите им звена.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на две дейности, във всяка от които са заложени по две тематични направления, като идентифицираните теми са актуални и нужни за качественото изпълнение на служебните задължения на служителите на КЗП и са свързани с прилагането на контролните функции на Комисията по редица закони.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 1 в две тематични направления за служители на регионалните дирекции към ГД „Контрол на пазара“  в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив и прилежащите им звена.

Идентифицираните тематични области за обучение са следните:

Прилагането на Закона за потребителския кредит, в това число и практиките в резултат на непрекъснатия процес на дигитализация на финансовите услуги.

Добрите европейски и национални практики на контролните органи по Закона за защита на потребителите, свързани с договорите извън търговския обект.

Дейност 2: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 2 в две тематични направления за служители на регионалните дирекции към ГД „Контрол на пазара“  в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив и прилежащите им звена.

Идентифицираните тематични области за обучение са следните:

Прилагането на Регламент No 2006/2004 и новите промени с Регламент 2017/2394, в това число и дейността на КЗП като единна служба за връзка по регламента.

Законодателна регламентация на търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Facebook logo
Бъдете с нас и във