Параграф22 Daily

§22 Новини

Липсата на служители може да блокира работата на Окръжен съд - Враца

Към 1 януари миналата година във Врачански окръжен съд щатът на съдебните служители е бил 40 броя, като към същата дата незаета е била само 1 щатна бройка от длъжността „чистач”. През изминалата година са били прекратени трудовите правоотношение на двама служители-Мариела Маринкова и Николай Грънчаров поради пенсионирането им. Служителката Лилия Николаева пък се е преместила да работи в администрацията на Висшия съдебен съвет. През отчетната 2015 г. е продължил отпуска по майчинство и на един от съдебните секретари, което е наложило назначаването на съдебен секретар по заместване с цел осигуряване на съдебните заседания.

В резултат на извършените през годината съкращения на щата на служителите в Окръжен съд-Враца и трансформациите на длъжности, в края на отчетния период щатната численост на служителите е била 38 броя. Към 31 декември 2015 г. общата администрация на Окръжен съд-Враца в края на отчетния период включва 12 щата, а специализираната - 26 щата.

Заради извършените през 2014 г. и 2015 г. съкращения на щатната численост на служителите при Окръжен съд-Враца има риск за правилното и добро функциониране на съда. В началото на отчетния период съотношението брой служители/брой магистрати е било 1.82, а в края на 2015г. е 1.72, което съотношение вече е под средното за страната. От началото на 2016 г. е факт и пенсионирането на още един служител от специализираната администрация на съда - деловодител Малина Гладнишка, освободената от която длъжност все още не е заета, поради липса на решение на ВСС по отношение запазването или съкращаването на щатната бройка. Факт е и съкращаването на главен специалист "Предварителен контрол", макар служителката, заемаща тази длъжност, да е преназначена на длъжност „съдебен секретар”, считано от 1 януари тази година, пише Трибали.

Описаните процеси, както за отчетната 2015 г., така и за началото на настоящата година не само налагат преструктуриране на администрацията, но и налагат търсенето на спешни варианти по осигуряването на ключови работни места с достатъчно подготвени и компетентни служители.

Броят и структурата на администрацията в Окръжен съд Враца в момента е такъв, че всяко продължително отсъствие на служител би довело понякога дори до невъзможност за обезпечаване на работния процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във