Параграф22 Daily

§22 Новини

Лишават Бюрото за защита от 25 щата, дават ги на ГД "Охрана"

Бюрото за защита намалява щатната си численост, а щатната таблица на Главна дирекция "Охрана" в Министерство на правосъдието се увеличава с толкова. Това е предложението на правосъдното министерство, което публикува в сайта за обществени консултации към Министерския съвет Проект на Постановление на МС за изменение на постановление № 155 на МС от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието.
Проектът на постановление е изготвен във връзка с недостатъчното кадрово обезпечаване на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието, се посочва в мотивите на вносителите.

Те са анализирали и причините за необходимостта от промени. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), Бюрото по защита при главния прокурор се преобразува в самостоятелна организационна структура "Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието. В съответствие с това са направени и промени в чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), който се отнася до правомощията на ГДО. Според тях на дирекцията се възлага да организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се предвижда намаляване на числеността на Бюрото по защита с 25 щатни бройки, които се прехвърлят в Главна дирекция „Охрана“.  Намаляването на числеността на щатната структура на Бюрото по защита се основава на променения ЗЗЛЗВНП. Както е известно, функциите по принудително довеждане на лица до органи на съдебната власт и функциите по охраняване и обезпечаване на действията по разследване от служителите на Бюрото по защита, както и организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи, бяха отменени.

Увеличаването на щатната численост на персонала в Главна дирекция „Охрана“ е продиктувано от необходимостта за осигуряване на непрекъсваемост в организацията и изпълнението на функцията по охрана на магистрати, в зависимост от степента им на
застрашеност. В случай че степента на застрашеност не е твърде висока, за охраната на един магистрат, обичайно са необходими 4 служители на двусменен режим на работа. В зависимост от степента на заплаха, бройката може да бъде увеличена.

Отчитайки сегашната натовареност, на разположение следва да бъдат осигурени минимум 16 служители за включване в екипите за охрана (4 магистрата по 4 служители), както и 3 служители за осигуряване възможността на състава да ползва платен годишен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, участие в обучения, командировки и други. Необходими са също служители пряко участващи като ръководители на екипите за охрана - 1 служител на ръководна длъжност за осъществяване на организация, контрол и логистика на екипите, пряко ангажирани с охраната на застрашени магистрати, 1 служител за оказване на методическа помощ и осъществяване контрол на дейността по охрана на застрашени магистрати.

Кадровото обезпечаване на дейността на ГДО с допълнителните 25 щатни бройки ще подпомогне оптималното обезпечаване на възложената със ЗСВ дейност по организиране и осъществяване на охрана на съдии, прокурори и следователи - при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет.

Необходимите разходи за прехвърлянето на 25 щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 година. По бюджета на Главна дирекция „Охрана“ ще бъдат утвърдени допълнителни разходи за сметка на съответното намаление на разходите по бюджета на Бюрото по защита, се посочва в проекта.

Проектът е представен за обсъждане в срок от 14 дни, като вносителите са отбелязали, че е съкратен поради необходимостта от неотложното предприемане на спешни и належащи мерки, свързани с кадровото обезпечаване на ГДО, с цел недопускане на предпоставки за създаване на риск за осъществяване на противоправни посегателства спрямо съдии, прокурори и следователи. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във