Параграф22 Daily

§22 Новини

Любомир Георгиев е новият районен прокурор на Шумен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Шумен, в който участва атестираният кандидат Любомир Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен.

С 6 гласа „За“ и 1 глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Георгиев притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2001 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Разград, която длъжност заема до 2002 г., след което последователно заема длъжностите „прокурор“, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, „административен ръководител – районен прокурор“, като поради изтичане на мандата е определен за изпълняващ длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на същата. В периода от 2015 г. до 2020 г. е назначен за втори мандат като неин административен ръководител, като през 2020 г. отново е изпълняващ функциите, считано до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, а от 2021 г. до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Шумен.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Георгиев спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Шумен.

Личната мотивация за заемане на длъжността, прокурор Георгиев изгражда върху натрупания му професионален опит като прокурор и административен ръководител на Районна прокуратура – Разград в два мандата, което му позволява да познава работата в детайли във всички аспекти.

Приоритетно за него е решаване на проблема с кадровия дефицит на органа и сградния фонд; обезпечаване качественото, законосъобразно и бързо приключване на проверките по преписките; подобряване качеството на работата на прокурорите по образуване на бързи производства и по тяхното разследване; работа върху престъпления, свързани с битовите кражби, телефонните измами, и корупция; уравновесяване натовареността между магистратите и активизиране медийната политика.

Въпроси към кандидата поставиха Огнян Дамянов и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха неговото мнение относно мотивацията за заемане на длъжността. Обсъдена бе и съпоставка между дейността на районните прокуратури в градовете Разград и Шумен.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Огнян Дамянов и Стефан Петров – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с богатия житейски, професионален и административен опит на кандидата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във