Параграф22 Daily

§22 Новини

Любомир Петров е втори мандат апелативен прокурор на Бургас

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Бургас, в който участва Любомир Георгиев Петров – изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Бургас. Единодушно, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Петров притежава над 30 години юридически стаж, като е заемал длъжностите „младши прокурор“, „прокурор“ и „административен ръководител - районен прокурор“ в Районна прокуратура – Поморие. В периода от 01.12.1998 г. до 30.11.2004 г. е „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Бургас, след което заема длъжността „заместник административен ръководител“ на Апелативна прокуратура - Бургас, в периода от 02.12.2009 г. до 10.12.2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас, като е избран за „административен ръководител – апелативен прокурор“, а на 04.12.2019 г. е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Бургас, , до настоящия момент.

Според становищата на Комисията по професионална етика и Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прокурор Петров спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността, за която кандидатства. Той е отлично подготвен магистрат и изпълнява служебните си задължения почтено и безкористно, ръководейки се от закона и вътрешното си убеждение. Независимо от натрупания професионален опит, той проявява постоянство в усилията си за повишаване и усъвършенстване на правната и професионалната си подготовка. Притежава безупречна репутация и богат административен опит. Липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Петров, спрямо длъжността, за която кандидатства.

Според концепцията си за стратегическо управление на Апелативна прокуратура – Бургас, прокурор Петров аргументира личната си мотивация с отличните резултати от първия му мандат, които смята да надгради и през втория.

Въпроси към кандидата постави Калина Чапкънова – член на ВСС, която поиска мнение, относно това дали са изпълнени в пълен обем всички заложени приоритети в концепцията на прокурор Петров, изготвена в конкурса за първи мандат и в случай, че му бъде гласувано доверие, дали планира промени в ръководния си екип.

Подкрепа за кандидатурата му за втори мандат заявиха Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, Калина Чапкънова и Георги Кузманов – членове на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във