Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати активно участваха в третото публично обсъждане на модели за реформа на районните съдилища

Над 100 въпроса бяха обсъдени в третото публично обсъждане със заинтересованите страни на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за апелативен район Велико Търново. То се проведе днес посредством видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев - член на ВСС и координатор по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, Теодорина Димитрова-Николова – председател на Окръжен съд – Велико Търново и член на работна група, Силвия Цанова – ръководител на проекта от страна на изпълнителя „Глобъл Адвайзърс“, и Бойка Бойнузова от работния екип.

В дискусията се включиха 60 участници от района на Апелативен съд – Велико Търново, като активно изразиха становища Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Пейо Приходков – председател на Районен съд – Елена. Въпроси поставиха представители на Районен съд – Левски, Районен съд – Павликени, и Районен съд – Червен бряг, нотариуси, адвокати и други.

Представителите на проектния екип презентираха разработените три модела за реформа на районните съдилища, и техните силни и слаби страни, като посочиха теоретични примери за приложението им в различни съдебни райони. „Целта на обсъжданията е да се запознаят заинтересованите страни с предлаганите модели и да изразят мнения, за да бъдат усъвършенствани възможните варианти или да бъде модифициран нов“,  посочи Силвия Ценова.

„Няма взето решение за промяна на съдебната карта. Преди приемането на предложение за оптимизация на районните съдилища от екипа по проекта, ще бъдат отчетени всички постъпили становища от страната“, заяви Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проекта. „Ще огледаме районните съдилища в съдебните райони и ще преценим, трябва ли да има реорганизация. Ще се опитаме да постигнем изравняване на натовареността и специализация, която ще повиши качеството на правораздаването. Няма да правим реформа, заради самата нея. Има съдебни райони, в които нищо не трябва да се променя, защото съдилищата са отдалечени и имат равномерна натовареност“, поясни той  и уточни, че съобразно спецификата на всеки съдебен район, може да бъдат прилагани различни модели.

В тази насока бе и изразеното от Янко Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново, становище, който счита, че следва да бъдат отчитани спецификите на всеки орган на съдебната власт като  натовареност, специализация, социално-икономически признак, демографски признак, дори исторически. „При този подход ще бъдат отчетени конкретно, а не само насложени предимства и недостатъците на всеки един от моделите, но ще бъде приложен моделът, който най-добре се съотнася към съответния съд. Това неминуемо следва да доведе до законодателни изменения в Закона за съдебната власт – например при  прилагане на модел 3 - за уреждане на трудовите отношения на съдебните служители. Полезното на това законодателно изменение ще бъде, и че тази уредба, като обща такава, би могла да бъде приложена и извън районните съдилища за постигане на една от целите – равномерна натовареност“, коментира той.

Поставени бяха въпроси за възможни законодателни изменения на подсъдността; извършен ли е анализ на ефекта от реорганизацията на прокуратурите и осъществена ли е връзка със съдилищата, които работят с тях; за централизирано разпределение на заповедните производства; относно предлаганата мобилност на магистратите и съдебните служители, и други. Адвокатска колегия – Ловеч изрази становище, че ръководен принцип при вземане на решението за оптимизиране на районните съдилища следва да бъде достъпът на гражданите до правосъдие.

„Достъпът до правосъдие на гражданите е линията, която не може да бъде премината. Ако той ще се затрудни, не може да се прави реорганизация“, заяви Красимир Шекерджиев. Той призова магистратите да направят предложения по каква система да се изработи норма на натовареност на съдиите, която да се ползва при оптимизирането на съдебната карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във