Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати излизат на заслужен отдих

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емил Марков – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, която посочва, че целият дългогодишния юридически стаж на магистрата е преминал в съдебната система, включително повече от 17 години във Върховния касационен съд. Сред посочените мотиви са неговият професионализъм и перфектно познаване на търговското материално право и гражданския процес, развито чувство за справедливост и мярка, които е демонстрирал при обсъждането на правни и организационни въпроси, както и неговите етични качества, авторитет и репутация.

Подкрепа за предложението заявиха Олга Керелска и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, които отбелязаха, че той е съдия от кариерата, с изключителен принос и като председател на Софийски градски съд, доказан професионалист и безспорен авторитет, който може да продължи със своите знания и опит да учи младите магистрати и да бъде полезен на съдебната система.

Колегията освободи Емил Марков от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Симеон Чаначев – съдия във Врховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личент почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Награждаването му е предложено от Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, която обръща внимание, че целият юридически стаж на съдия Чаначев – над 40 години, е преминал в органите на съдебната власт, като повече от 28 години правораздава във Върховния касационен съд. Посочва се, че той е изграден професионалист със значим практически опит, изпълняващ прецизно и професионално служебните си задължения. Отчетен е неговият принос за точното прилагане на закона и за развитието на правото, както и за уеднаквяване на съдебната практика по граждански дела в Република България с постановените от него съдебни актове, които показват детайлно познаване на законовите и подзаконовите нормативни актове и съдебната практика. Съдия Чаначев е автор на публикации в областта на гражданския процес и гражданското право, активно е участвал в тълкувателната дейност на Общите събрания на Гражданската и Търговската колегии на ВКС, включително като докладчик по редица тълкувателни дела. Бил е лектор в семинари по различни правни поблеми в областта на гражданското материално и процесуално право, и е участвал в работни групи по изготвяне на законопроекти. Посочва се, че с безупречното поведение на магистрат, спазващ правилата на професионалната етика и образцово изпълняващ служебните задължения, е допринесъл за издигане на авторитета и престижа на съдебната власт.

В подкрепа на предложението Олга Керелска и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, посочиха, че той е съдия от кариерата и доктор по право, доказан професионалист, с изключително задълбочени познания и с безупречен морал и авторитет.

Колегията освободи Симеон Чаначев от заеманата длъжност „съдия“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Румяна Бакалова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Отличията са предложени от Катя Бельова – и. ф. председател на Окръжен съд – Благоевград, която се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Бакалова – над 40 години, от които над 30 години в органите на съдебната власт, както и с проявените от нея професионални и нравствени качества.

Атанаска Дишева – член на ВСС и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, подкрепиха предложението, като посочиха, че Румяна Бакалова е уважаван съдия, който скромно и неотклонно изпълнява професионалните си задължения, и акцентираха на нейните етични качества.

Съдийската колегия на ВСС освободи на същите основания и полк. Генко Драгиев от заеманата длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във