Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистратите да откриват сами процедури за атестиране

Кандидатите за участие в избори за административни ръководители в органите на съдебната власт, в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване на съдии, прокурори и следователи в органите на съдебната власт, както и съответните им административни ръководители имат задължение да направят предложение за откриване на процедура за периодично атестиране по чл. 196, т. 2 от ЗСВ. Изпълнението на това законово задължение следва да е съобразено с определения срок в чл. 203, ал. 3 от ЗСВ.


Липсата на актуална атестация води до забавяне провеждането на изборите за административни ръководители и своевременното провеждане на конкурси, което затруднява работата на Висшия съдебен съвет.


Според разпоредбата на чл. 203, ал. 1 от ЗСВ инициатива за откриване на процедура за атестиране се извършва по предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.


Не е от компетентността на ВСС да инициира процедура за атестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във