Параграф22 Daily

§22 Новини

Маргарит Стоилов е вече районен прокурор на Харманли

Прокурорската колегия на ВСС единодушно с 9 гласа „за“ избра Маргарит Куртев Стоилов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Харманли. Той има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва през 1995 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Хасково, а през 1998 г. е назначен на длъжност „районен прокурор“ на Районна прокуратура – Харманли. С решение на ВСС от 2005 г. става прокурор в Районна прокуратура – Харманли, а през 2014 г. изпълнява функциите „районен прокурор“ до избирането му с решение на ВСС по протокол № 53/19.11.2014 г. за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Харманли. След изтичане на мандата му е определен за изпълняващ длъжността „районен прокурор“.

Пред членовете на Прокурорската колегия Стоилов заяви, че сред приоритетните направления за развитието на Районна прокуратура – Харманли са трайно поддържане на постигнатото високо качество и ефективност на прокурорската дейност. Той подчерта, че ще продължат усилията за намаляване броя на върнатите от съда дела и постановени оправдателни присъди; подобряване срочността за приключване на досъдебните производства, наблюдение и анализ на досъдебните производства, по които разследването продължава повече от две години от образуването им, с цел недопускане на производства с обвиняеми, по отношение на които биха могли да се приложат разпоредбите на Глава 26 от НПК.

Подобряване качеството и срочността по досъдебните производства водени срещу лица с три и повече неприключили наказателни производства, периодичен контрол спрямо спрените наказателни производства срещу известен извършител с цел възобновяване на делата при наличие на процесуалните основания и недопускане на досъдебни производства с продължителност на разследването над 3 години.

Сред предложените мерки са запазване на положителната тенденция за увеличаване броя на бързите производства, повишаване инициативността на прокурорите за изготвяне на предложения до административния ръководител, с цел възлагане дела на следователи от окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Хасково; повишаване работата по досъдебните производства с предмет корупционни престъпления; стриктно спазване на работата по дела взети на специален надзор; максимално ефективно използване на принципа на екипност, особено по дела от фактическа и правна сложност. Повишаване и активиране на дейността на прокурорите в Районна прокуратура – Харманли по самосезиране, при наличие на обективна необходимост и предпоставки за това; подобряване на взаимодействието със специализираните териториални контролни органи, както и с останалите държавни и общински органи с контролни функции при провеждане на проверките и по надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите. Повишаване на взаимодействието с Териториалната дирекция на КПКОНПИ.

Към кандидата зададе въпрос Йордан Стоев във връзка с прилаганите подходи за преодоляване на проблема по осигуряване на вещи лица и срочно изготвяне на съдебни експертизи.

Маргарит Стоилов бе подкрепена от главния прокурор Иван Гешев, който сподели личните си впечатления от него и създадената организация в районната прокуратура. Той обърна внимание, че кандидатът „на терен добре се справя с работата“. Своя вот аргументира и Йордан Стоев, който посочи, че благодарение на създадената организация прокуратурата работи добре, въпреки кадровия недостиг, незаетите щатове и високата натовареност.

Отчетено бе, че прокурор Стилов не само познава проблемите в района, но и предлага конкретни решения за преодоляването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във