Параграф22 Daily

§22 Новини

Мария Шолекова оглави Районен съд – Ловеч

Мария Шолекова за административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч.

Тя има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва като младши съдия през 2000 г., след което е съдия в Районен съд – Ловеч, а в периода 2002 – 2015 г. е заместник на административния ръководител. На 22.04.2015 г. встъпва в длъжност „административен ръководител – председател“, като след изтичането на първия ѝ мандат, е изпълняващ тези функции. Нейната кандидатура е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Ловеч. Тя кандидатства за длъжността, мотивирана от своя професионален опит и административни умения, свързани с организация и координация на работата на отделните звена в съда, анализиране на проблемите и своевременното им разрешаване. Съдия Шолекова има амбицията да запази достигнатото ниво в дейността на съда и колегиалната атмосфера, като продължи по-нататъшното му развитие. Поставя си за цел да оптимизира управлението на съда посредством текущ контрол върху работата на администрацията, анализ на възникналите проблеми и недопускане на забава при изготвяне на съдебните актове или некоректно отразяване на действия по движението на делата, както и запазване на прозрачността в процеса на разпределението им. Акцент в управленската ѝ концепция е гарантирането на качествено правосъдие чрез обсъждане на възникнали проблеми и противоречива съдебна практика от Общото събрание на съдиите, и провеждане на периодични срещи със съдиите от Окръжен съд – Ловеч и районните съдилища, както и със съдебните служители. Кандидатът поставя като свои приоритети развитието на човешките и материални ресурси, и разумното и прозрачно управление на бюджета. Тя акцентира на създадените добри практики при събиране на вземанията на съдебната власт, за популяризиране на дейността на съда и повишаване на доверието на обществото, както и за работа в пандемична ситуация.

Въпроси към съдия Шолекова зададоха Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева – членове на ВСС, като поискаха мнението ѝ за оптималната натовареност на наказателните съдии, за предприетите мерки за своевременно разглеждане на делата и за осигуряване на достъпа на страните до съда в съответствие с епидемичната обстановка, за специфики при работа с модул „Натовареност“ на Единната информационна система на съдилищата.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Севдалин Мавров – членове на ВСС, като посочиха, че тя е доказан професионалист и пеналист, както и много добър администратор. Акцентирано бе на нейното отговорно и задълбочено отношение към всеки проблем, проявени лидерски качества, инициативност и умение да сплоти и мотивира колектива. Обърнато бе внимание на създадените от нея добри практики, включително по отношение на финансовата дисциплина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във