Параграф22 Daily

§22 Новини

Милена Бранкова отново оглави Окръжния съд в Монтана

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Милена Бранкова за втори мандат „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Монтана. Тя има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт.

Професионалната ѝ кариера започва през 1992 г. като младши съдия в Окръжен съд – Монтана, след което последователно е съдия и заместник-председател на Районен съд – Монтана, съдия и заместник-председател на Окръжен съд – Монтана. В периода 26.01.2015 – 26.01.2020 г. е „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Монтана, след което и към настоящия момент изпълнява тези функции.

Тя кандидатства за длъжността, мотивирана от своето задълбочено познаване на работата на съдилищата, натрупан административен опит, постигнатите в първия управленски мандат резултати и изградените взаимоотношения както в колектива на съда, така и с другите органи на съдебната власт и държавни институции в съдебния район.

Като основна цел съдия Бранкова посочва постигането на бързо, качествено и предвидимо правораздаване и реализиране на административно-правни услуги. За реализирането ѝ са набелязани мерки като укрепване на кадровия ресурс на Окръжен съд – Монтана, повишаване на професионалната квалификация на съдиите, съдебните служители и съдебните заседатели, провеждане на съвещания на съдиите от наказателното и гражданското отделение на съда с магистрати от съответните отделения на районните съдилища, както и срещи на наказателните съдии с разследващи полицаи, следователи и прокурори в съдебния район. Заявено е намерение да продължи установената добра практика при диспропорции в работата на едното отделение, магистратите от другото отделение да помагат в решаването на делата.

Предвижда се продължаване на мониторингът на постъпленията по видове дела, на ежемесечната проверка на ненасрочени, спрени и ненаписани в срок съдебни актове по обявени за решаване дела; както и поддържане на адекватна организация на съдебната дейност, на техническата и мрежова инфраструктура във връзка с работата с Единната информационна система на съдилищата, както и максимално използване на електронните технологии за обмен на информация между органите на съдебната власт и други структури, във връзка с призоваването на страните.

Акцентира се на поддържаната от съда много добра комуникация с органите и службите, свързани с неговата дейност, както и на мерките за повишаване на общественото доверие в съдебната власт. Съдия Бранкова визира като основен проблем кадровия дефицит в районните съдилища и отправи молба за приключване на конкурсите, за да се осигури нормална натовареност на магистратите.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска и Вероника Имова - членове на ВСС, като поискаха мнение за необходимите обучения на магистратите и съдебните служители, за затрудненията на съда при прехвърляне на информация от старата му интернет страница в ЕПЕП, както и за приложението на Единната информационна система на съдилищата в Окръжния и районните съдилища.

Подкрепа към кандидатурата на съдия Бранкова заявиха Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, които обърнаха внимание на дългогодишната кариера на съдия Бранкова и нейния успешен първи мандат, на творческия ѝ подход при разрешаване на проблемите в съда. Посочени бяха получените от нея много добра атестационна оценка и положително етично становище, както и убедителното представяне на управленската ѝ концепция. Акцентирано бе на административните умения на кандидата и нейния принос в предходни години за разрешаване на проблем с качеството на работата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във