Параграф22 Daily

§22 Новини

Мина Грънчарова е районен прокурор на Ямбол - втори мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол, в който участваха атестираните кандидати: Ваня Колева Баракова - Илиева и Милена Кирова Кирова – прокурори в Районна прокуратура – Ямбол, и Мина Желева Грънчарова – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол. Стойко Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол също бе допуснат, но с подадено заявление във Висшия съдебен съвет от 13.10.2020 г. оттегли своето участие в процедурата. С 6 гласа „За“ и 2 гласа „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Мина Желева Грънчарова.

Прокурор Грънчарова притежава над 25 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като младши съдия в Окръжен съд – Ямбол през 1994 г., в периода от 03.01.1997 г. до 02.04.2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, в периода от 02.04.2015 г. до 02.04.2020 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, а от 03.04.2020 г., до настоящия момент е изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на същата прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Грънчарова, спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол. Тя проявява присъща за магистрат висока безпристрастност, притежава развито чувство за справедливост, вежлива, толерантна и внимателна.

Личната мотивация на прокурор Грънчарова, според Концепцията й за стратегическо управление на Районна прокуратура – Ямбол, е изградена въз основа на натрупания административен опит, създадените контакти и подкрепата на колеги и съдебни служители. Принципите, към които ще се ръководи са осигуряване на добра работна среда и микроклимат за прокурори и служители, изработване на ясни и принципни правила за администриране и обективна преценка за работата на всеки магистрат и служител.

Въпроси към кандидата поставиха Огнян Дамянов, Гергана Мутафова и Георги Кузманов – членове на ВСС, които поискаха мнение за административните решения, които прокурор Грънчарова е взимала през изминалия й мандат и как са повлияли те през времето на нейното ръководство – как е регламентиран случайния подбор при разпределение на делата, как се регламентирани дежурствата и в какви групи, също и как е контролиран микроклиматът в органа. Членовете проявиха интерес и към това какви мерки счита, че са необходими, за подобряване мотивацията на прокурорите и тяхната работа. Обсъдено бе и периода на провеждане на срещи на прокурорите от районната прокуратура с административния си ръководител и дали те са информирани, относно резултатите от направени ревизии.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Калина Чапкънова и Пламен Найденов – членове на ВСС, като се обосноваха с притежавания административен опит и капацитет, както и с постигнатите резултати на Районна прокуратура – Ямбол, през предходния мандат на прокурор Грънчарова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във