Параграф22 Daily

§22 Новини

Министерството на правосъдието ще плати за първото тримесечие на 2015 г. 276 320 лв. обезщетения

Сайта на Министерството на правосъдието е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

Целта е да се осигурят средства за възстановяване на изплатените разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за обезщетения по сключени споразумения относно нарушени права по разглеждане и решаване на делото в разумен срок по приключили граждански, административни и наказателни производства. Обвиняеми или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства подават заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, към който е създадено специализирано звено, което проверява заявленията. Проверка на обстоятелствата и произнасянето по заявленията се извършват в 6 месечен срок от постъпването му. Обезщетенията се изплащат въз основа на сключено споразумение.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет. С проекта не се въвеждат норми на европейското право, поради което не се прилага таблица за съответствие. Изготвена е финансова обосновка, съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Съгласно чл. 60к. от Закона за съдебната власт, Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието до размера на фактически изплатените обезщетения по чл. 60и за съответното тримесечие чрез промяна в бюджетните му взаимоотношения с централния бюджет.

Изплатените обезщетения от бюджета на Министерство на правосъдието за първото тримесечие на 2015 г. е на обща стойност 276 320 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във