Параграф22 Daily

§22 Новини

Министър Иванов обжалва отказите на ВСС да образува дисциплинарки срещу Владимира Янева и Петьо Петров

Министърът на правосъдието Христо Иванов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) три решения на Висшия съдебен съвет (ВСС), с които бе отказано (на два пъти) образуването на дисциплинарно производство срещу съдия Владимира Янева за нейни действия като председател на Софийския градски съд (СГС), както и образуването на дисциплинарно производство срещу следователя в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура (СГП)  Петьо Петров.

В закона не са уредени случаи, при които ВСС да има право да откаже да образува дисциплинарно производство, когато за това е внесено надлежно предложение, т.е. предложение от компетентен орган, в срока по закона и съдържащо факти и обстоятелства, които сочат за извършено дисциплинарно нарушение от дисциплинарно отговорно лице, се сочи в жалбата  на министъра. Подобен отказ на практика прегражда възможността да се реализира дисциплинарна отговорност, без дори да се направи проверка на налични категорични факти. Също така, в ЗСВ няма ограничения за внасяне на предложения за дисциплинарна отговорност на един магистрат, щом тези предложения съдържат различни факти и обстоятелства за извършени нарушения.

Министър Иванов внесе на два пъти предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу г-жа Владимира Янева, за извършено от нея нарушение по чл.307, ал. 4, т. 5 ЗСВ – „неизпълнение на други служебни задължения“. Първото предложение е внесено на 5 март т. г. и е мотивирано с „конкретни обстоятелства за поредица от преднамерени неправилни приложения на закона“ – произнасяне по нередовни и непълни от гледна точка на закона (чл. 14 ЗСРС) искания за прилагане на СРС; разрешаване използването на СРС за разкриване на престъпления, за които законът (чл. 3, ал. 1 ЗСРС) не предвижда възможност за използване на СРС; нарушаване на императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 ЗСРС, като е било разрешено прилагане на СРС за срок по-дълъг от 180 дни – в конкретния случай за 300 дни. Тези действия съставляват умишлено нарушаване на служебните задължения на съдия Владимира Янева в качеството й на председател на СГС, мотивира се министър Иванов.

На заседание на ВСС от 19 март т.г. съветът е взел решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева (която вече е временно отстранена от длъжност).

На 26 март т. г. министърът отново внася предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство мотивирано с наличието на новонастъпило обстоятелство – предоставени му от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 7 разрешения за използване на СРС, издадени от Владимира Янева в качеството й на председател на Софийски градски съд, в това число всички разрешения по т.нар. разработка „Червей“. Тези материали не са включени в предложението на министъра от 5 март и не са разглеждани от ВСС в решението му за предишния отказ. На 9 април, с ново решение, ВСС е оставил като недопустимо и това второ предложение на министъра за налагане на дисциплинарно наказание  на г-жа Янева.

Целта на дисциплинарното производство е да се проучат всички факти и обстоятелства по дисциплинарното нарушение, да се съберат доказателства за тях и да се предостави възможност на съответното лице да упражни своето право на защита посредством представяне на писмени доказателства и възражения, както и да бъде изслушано. Дисциплинарната отговорност на магистрат може да бъде реализирана само след законосъобразно проведено дисциплинарно производство. Незаконосъобразният отказ за образуване или оставяне без разглеждане като недопустимо на предложение за образуване на дисциплинарно производство има за пряка последица преграждане на възможността за налагане на дисциплинарно наказание дори и да е извършено дисциплинарно нарушение“, пише в жалбата на министъра.        ВСС не може да отказва образуването на производство, когато има валидно предложение, надлежно мотивирано с факти и обстоятелства за нарушения на  дисциплинарно отговорно лице.

На 9 април пък ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу следователя Петьо Петров, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ (действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт). Предложението бе направено от министър Иванов на 31 март т. г., а в него се съдържат конкретни факти и обстоятелства, сочещи на грубо накърняване на престижа на съдебната власт. Петров е подбудил друго лице към престъпление, „а фактите, които обосновават това тежко дисциплинарно нарушение, са от такова естество, че установяването им е възможно само с окончателния съдебен акт на върховната съдебна инстанция по делото. Установените с решението на Върховния касационен съд действия на Петьо Петров, станали публично известни на обществеността, сериозно и грубо нарушават ценностите на независимото правосъдие и доверието на гражданите, че магистратите провеждат законни и справедливи разследвания“, се казва в жалбата на министъра до ВАС. Според него няма основания за отказ за образуване на дисциплинарно производство срещу следователя Петьо Петров, а решението на ВСС е незаконосъобразно.

Трите жалби на министъра са подадени чрез ВСС. Първата от тях – срещу първия отказ на ВСС да започне производство срещу Владимира Янева, е подадена в понеделник, останалите две са депозирани днес в деловодството на съвета. Срокът за обжалване на решенията на ВСС е 14-дневен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във