Параграф22 Daily

§22 Новини

Може ли да има доживотни началници в съдебната система

Необходимо ли е тълкуване на текста от Конституцията, който регламентира броя на мандатите на административните ръководители в органите на съдебната власт? С този въпрос се е занимал непосредствено преди празниците тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) по повод жалбата на съдия Вилиян Петров срещу избора на Ванухи Аракелян за председател на Варненския апелативен съд. С два на един гласа съставът е решил, че не се налага сезиране на Конституциоиння съд (КС) по тази тема, посочва "Правен свят".


Eдин от доводите на Вилиян Петров в жалбата му до ВАС е, че е нарушен чл. 129, ал. 6 от основния закон, според който административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, "се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване".


Според съдия Петров колежката му Аракелян вече е изкарала два последователни мандата като ръководител на ОС-Варна и няма право да се кандидатира за трети път за ръководна длъжност, веднага след изтичането на втория й мандат, независимо че става дума за друг орган на съдебната власт. Съдия Петров изтъква още, че чл. 129, ал. 6 от Конституцията има императивен характер и не може да се тълкува разширително.


"Тълкуване, че имат право на повече от два последователни мандата, ако ръководната длъжност е в различни органи на съдебната власт, не намира опора в конституционната разпоредба, а и би напълно дерогирало смисъла и целта ? да ограничи мандатността на административните ръководители до максимум два последователни (без прекъсване) мандата. Волята на конституционния законодател очевидно не е била такава и подобно разширително тълкуване е неконституционосъобразно, водещо реално до подмяна и заобикаляне на конституционния текст", смята още съдия Петров.


Именно този въпрос, поставен от него, е бил обсъден на 29 април т.г. от тримата съдии на ВАС в състав Александър Еленков (председател и докладчик), Милка Панчева и Георги Георгиев.


Съдия Еленков е предложил на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията да бъде отправено искане Конституционният съд да даде задължително тълкуване на текста за мандатите. Според Еленков КС трябва да отговори дали чл. 129, ал. 6 от основния закон "съдържа забрана административен ръководител, изпълнил два последователни мандата на съответната длъжност, веднага след втория мандат да бъде назначен за административен ръководител на друг орган на съдебната власт и по аргумент от чл. 150, ал. 2 от Конституцията производството по настоящето дело да бъде спряно до произнасянето на Конституционния съд".


С два на един гласа предложението на съдия Еленков е било отхвърлено. Според останалите двама от състава - Милка Панчева и Георги Георгиев, разпоредбата на Конституцията е ясна и не се нуждае от тълкуване. От друга страна, двамата върховни съдии се позовават на Определение №1 на КС от 1 юли 1997 г. по к.д. №5 от 1997 г., в което той е приел, че "правомощието да се сезира Конституционният съд по реда на чл. 150, ал. 2 принадлежи на отделните състави на ВКС или ВАС, разглеждащи конкретния съдебен спор, (но) що се отнася до общото правомощие на Върховните съдилища по чл. 150, ал. 1 от основния закон Конституционният съд счита, че то може да бъде осъществено от Общото събрание на съответната колегия на ВКС и от Общото събрание на ВАС".


Съдия Еленков, обаче, е на особено мнение по въпроса. Според него, независимо дали съставът ще приеме за основателен или не довода на Вилиян Петров, Върховният административен съд ще трябва да направи тълкуване на чл. 129, ал. 6 от Конституцията. И това е така, защото в нито една от разпоредбите на основния закон не е даден отговор на въпроса дали мандатът на съдия като административен ръководител, макар и в друг орган на съдебната власт, се явява трети последователен като административен ръководител или не.


"Ако с решението по настоящето дело жалбата на Вилиян Георгиев Петров бъде отхвърлена като неоснователна, това решение ще има сила само между страните, поради което и даденият от Върховния административен съд отговор на поставения въпрос ще има действие пак само между страните по делото. Проблемът ще бъде по-сериозен, ако оспореното от Вилиян Георгиев Петров решение на Висшия съдебен съвет бъде отменено въз основа на становище, че трети последователен мандат на длъжност административен ръководител е недопустим, дори когато длъжността е в друг орган на съдебната власт. Защото в този случай решението на Върховния административен съд и изразеното с него становище по поставения въпрос ще бъдат задължителни за всички", изтъква съдия Еленков.


Той напомня, че единствено Конституционният съд може да прави тълкуване на Конституцията (чл. 149, ал.1, т.1 от основния закон). Съдия Еленков цитира Определение №2 по к.д. №5 от 2005 г. на КС, според което тълкуването на основния закон не е свързано с определен, конкретен конституционноправен спор, а се прави на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и се отнася до всеобхватно изясняване на възможни юридически проблеми, които съществуват или които ще възникнат и по чийто точен смисъл се спори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във