Параграф22 Daily

§22 Новини

Moody’s понижи дългосрочния рейтинг на депозитите на КТБ АД

На 11 септември 2013 г., рейтинговата агенция Moodyrquote s Investors Service (Moodyrquote's) е понижила дългосрочния рейтинг на депозитите в местна и чуждестранна валута на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), съобщиха от банката. Понижението е от Ba3 на В1 с отрицателна перспектива. Рейтинговата агенция е запазила рейтинга за финансова сила на КТБ (BFSR) - Е+.


Според Moodyrquote s причините за предприетите действия са няколко. Първата е нарастване на кредитния портфейл на КТБ с темп над средния за системата, в контекста на икономическа криза. Направено е допускане, че неблагоприятната макросреда евентуално би могла да окаже влияние върху качеството на активите на банката, което към настоящия момент продължава да бъде значително по-добро от средното за сектора. Втората причина за решението е намаляващата доходност. На трето място от агенцията са отчели, че капиталова адекватност е по-ниска от средната за системата.


От Moody's са отчели и силни страни на КТБ, като растящата диверсификация на източниците на финансиране и чувствителното увеличаване дела на депозитите от физически лица за сметка на привлечените средства от държавни предприятия. На второ място това е устойчивостта през годините на качеството на кредитния портфейл, значително по-добро в сравнение със средното за системата. На трето място от Moody's смятат, че КТБ има солидни ликвидни буфери, адекватни на профила на банката.


От КТБ допълват, че банката поддържа капиталова адекватност в рамките на законовите изисквания, които за българската банкова система са с 50% по-високи, сравнени са тези, приложими за всички останали европейски страни. От там смятат, че предвид изключително доброто качество на кредитния портфейл, банката не е принудена да поддържа високите капиталови буфери, характерни за системата като цяло.


От там обясняват също, че констатациите на агенцията относно доходността на банката се базират предимно на свиването на нетния лихвен марж, което е в резултат от реализирането на стратегията на банката за диверсификация на депозитната база. Към 30.06.2013 г. КТБ е регистрирала 10-процентно увеличение на печалбата си спрямо първо полугодие на предходната година, и е в челната тройка по печалба в системата, заключават от там.


Понижението на рейтинга на КТБ АД от Moody's беше подготвяно още през април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във