Параграф22 Daily

§22 Новини

На 9 и 16 октомври 2021 г. се свиква Общо събрание на съдиите за избор на двама члена на ВСС

Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет ще се проведе в две последователни съботи на 09.10.2021 г. и на 16.10.2021 г. То е свикано с решение на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд, като поканата е обнародвана днес в „Държавен вестник“. Общото събрание на съдиите е насрочено във връзка с прекратените от 01.07.2021 г. мандати на Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова - изборни членове на ВСС, поради оставки.

За участие са поканени съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, Апелативния специализиран наказателен съд, окръжните съдилища, административните съдилища, военните съдилища, Специализирания наказателен съд и районните съдилища.

В първата събота събранието ще започне от 10.00 ч. в Спортна зала „София“ в парк „Борисова градина“, гр. София. Дневният ред предвижда откриване и обявяване на броя на присъстващите съдии, избор на председател на събранието, на избирателна комисия, на избирателни секции, определяне на времето за изслушване на всеки от кандидатите и тяхното представяне.

Във втората събота от 08.00 ч. в Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2 в гр. София, ще бъде проведен изборът в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. В края на изборния ден ще бъде обявено решението на избирателната комисия за резултатите от избора.

В условията на обявена извънредна епидемична обстановка, по решение на пленума на ВСС, и при наличие на техническа възможност, Общото събрание може да се проведе дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферентна връзка.

Предложенията за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите се депозират в деловодството на ВСС не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането на събранието (до 09.08.2021 г.), заедно с писменото съгласие на кандидата. Те ще бъдат обявявани заедно с мотивите и имената на предложителите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни от постъпването им.

В четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (26.08.2021 г.), кандидатите трябва да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, както и документи за съответствие с изискванията на закона, които също ще бъдат публикувани в посочения срок (29.08.2021 г.) на интернет страницата на ВСС.

Становищата за кандидатите и въпросите към тях могат да се представят до 24.09.2021 г., след което ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след постъпването им.
Събранието е публично и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във