Параграф22 Daily

§22 Новини

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела проведе годишната си среща

На 28 февруари 2020 г. в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България (НСMМСНДРБ). В събитието взеха участие членовете на Мрежата: Андроника Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд – Петрич, Калин Баталски – председател на ОС – Перник, Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт за НСММСНДРБ, Мартин Данчев Данчев – и.ф. председател на ОС – Сливен, Светла Даскалова – Василева - съдия в ОС – Варна, Светослава Колева – Ангелова – съдия в ОС – Варна, Пламен Синков – заместник-председател на АС – Бургас, Татяна Грозданова – Чакърова – съдия в ОС – София, Светлин Иванов – съдия в ОС – Варна и Янко Янков – съдия в АС - Варна. Гости на събитието бяха Светла Иванова – прокурор в ОП – Ловеч, представители на Министерство на правосъдието - Биляна Белякова – директор на Дирекция „МПСЕВ“, Катя Панова – държавен експерт в Дирекция „МПСЕВ“ и Любомира Димитрова - началник отдел „Сътрудничество на наказателно правни въпроси“ в дирекция „МПСЕВ“, както и Димитър Марков – Директор на Правната програма към Центъра за изследване на демокрацията, Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието. Присъстваха и членове от Съдийската колегия на ВСС, определени с решение по протокол №6/18.02.2020 г. за участие в срещата - Вероника Имова, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, както и Мария Кавракова – Аршева – член на КАК към СК на ВСС.

Работният форум бе открит от съдия Мариета Неделчева, която представи отчета за дейността на Мрежата през 2019 г.

Постъпилите официални запитвания са общо 169 бр. дейности. Официални запитвания са постъпили от общо 72 различни органи – 53 от които национални, 11 чуждестранни, 8 постъпили от други контактни точки на ЕСМ, 2 от Евроджъст. В 90 случая, запитванията са касаели конкретно престъпление – тежко – 68 бр., друго - в 22 бр. Отчетено бе, че традиционно членовете на Мрежата предоставят разяснения на свои колеги, дават консултации по телефона, извършват справки в електронните ресурси на интернет-страницата на Европейската съдебна мрежа, в нормативни актове и оказват съдействие по конкретни производства.

Най-често използваният правен инструмент за международно сътрудничество, по отношение на който е търсено съдействие от български и чуждестранни съдебни власти през 2019 г., е Европейската заповед за разследване. По време на срещата бе отбелязано, че с оглед осведомяването и обучението на магистратите в страната в областта на прилагането на правните инструменти за взаимно признаване, следва да бъдат организирани серия от присъствени и онлайн обучения.

Отчетено бе участието на членове на мрежата в 52-та Пленарна среща на ЕСМ в гр. Букурещ, Румъния, в 53-та Пленарна среща на ЕСМ в гр.Хелзинки, Финландия, и в 26–та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления в гр.Хага, Кралство Нидерландия. През отчетния период членовете на Мрежата са се включили в редица събития в качеството на организатори, лектори или обучаеми.

Акцент бе поставен върху предложенията за Годишната програма на Мрежата през 2020 г., сред които са организирането на Национална среща с участие на представители на съдийската и прокурорската мрежи по наказателни дела, представители на ВСС, МВР, МП, НИП и националният представител на РБ в Евроджъст с цел изграждане на междуинституционални връзки и обмяна на опит; организиране и провеждане на обучения по места от звената за контакт с цел повишаване на информираността за възможностите за прилагане на международноправните инструменти за сътрудничество по наказателни дела и популяризиране дейността на Мрежата; организиране и участие в присъствени или онлайн обучения с подкрепата на НИП, с цел запознаване на магистрарите с електронните на уебсайта на ЕСМ, както и прилагането на международните инструменти за взаимно признаване; участие на звената за контакт на Мрежата в обсъжданията на законопроекти, касаещи правни инструменти за международното сътрудничество по наказателни дела.

Съдия Неделчева благодари на всички членове на Мрежата за активната дейност през 2019 г., чрез която са оказали ефективна и навременна помощ по прилагането на правните инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела. Изрази също така благодарността си за партньорството на Националния институт на правосъдието и оказаната подкрепа в дейността на Мрежата подкрепата от членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС и на членовете на СК на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във