Параграф22 Daily

§22 Новини

Над 12 200 са осъдените с влезли в сила присъди за първото шестмесечие

Делата за 11 208 извършени престъпления са приключили с осъдителна присъда през първото шестмесечие на 2014 г. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), съобщават от института. 12 210 е броят на осъдените лица с влезли в сила присъди, като 672 от тях, или 5.5%, са на възраст 14 - 17 години. Броят на обвиняемите лица през първото шестмесечие на 2014 г. е 14 307, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 6479 лица (45.3% от общия брой на обвиняемите); условно осъдени са 5731 лица, или 40.1% от общия брой на обвиняемите; оправдателна присъда са получили 356 обвиняеми (2.5%); на 55 лица (0.4%) делата са прекратени; освободени от наказателна отговорност са 1686 лица, или 11.7% от общия брой на обвиняемите.

През първото шестмесечие на 2014 г. най-голям е броят и относителният дял на общоопасните престъпления, завършили с осъждане - 3912, или 34.9%. Осъдените за извършването на този вид престъпления лица са 3781, или 31.0% от всички осъдени лица.

Престъпленията по транспорта и съобщенията, които са завършили с осъждане, са 3019 (77.2% от общия брой на общоопасните престъпления, завършили с осъждане). Осъдените за тези престъпления са 2966, или 78.4% от общия брой на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления. За престъпления, свързани с наркотични вещества, са осъдени 547 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 601 престъпления от този вид. За престъпленията против собствеността с осъдителна присъда са приключили делата за 3175 извършени престъпления (28.3%). Осъдените лица са 4016, което представлява 32.9% от общия брой на осъдените за първото шестмесечие на 2014 година.

Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 2299. За този вид престъпление са осъдени 3109 лица (77.4% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността). За извършени 303 грабежа на имущество са осъдени 367 лица (9.1% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността).

През първото шестмесечие на 2014 г. с осъждане са завършили 645 престъпления против личността, или 5.8% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица са 587 (4.8% от общия брой на осъдените лица). За причиняване на телесна повреда завършилите с осъдителна присъда престъпления са 292. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 295.

Лицата, осъдени за разврат, са 81, или 13.8% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против личността. Завършили с осъдителни присъди са делата за 54 умишлени убийства (довършени и опити), като осъдените лица са 58. Лицата, осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване през първото шестмесечие на 2014 г., са 33. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили делата за 11 извършени престъпления, като осъдените лица са 6.

През първото шестмесечие на 2014 г. са осъдени за престъпления против стопанството - 1277 лица (10.5% от общия брой на осъдените лица). Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 1 535 лица (12.6% от общия брой на осъдените лица). Документни престъпления - 272 лица (2.2%). Престъпления против брака, семейството и младежта - 382 лица (3.1%).

Престъпления против реда и общественото спокойствие - 201 лица (1.6%). Сред тези престъпления с най-голям относителен дял са осъдените за хулиганство - 73.6% (148 лица). Престъпления против правата на гражданите - 107 лица (0.9%). Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 51 лица (0.4%).

Разпределението на осъдените през първото шестмесечие на 2014 г. лица по пол и възраст е следното: Броят на осъдените мъже е 11 183, или 91.6% от общия брой на осъдените лица. Осъдените жени са 1027 с относителен дял 8.4%.

Най-голям е броят и делът на осъдените лица на възраст 30 - 39 години - 3183 лица, или 26.1% от общия брой на осъдените. На второ място са осъдените лица на възраст 18 - 24 години - 3107 лица, или 25.4%. Осъдените лица на възраст 25 - 29 години са 1952, или 16.0%. Осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 1890, или 15.5%. Осъдените лица на 50 и повече навършени години са 1406, или 11.5%.

Най-малък е броят и делът на осъдените лица на възраст 14 - 17 години - 672 лица, или 5.5% от общия брой на осъдените. Няма изменение в структурата на осъдените лица през първото шестмесечие на 2014 г. по наложени наказания.

Лицата, осъдени на „лишаване от свобода", са 8032, или 65.8% от общия брой на осъдените лица. С най-голям брой и относителен дял са осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца" - 4456 лица (55.5% от всички лишени от свобода), и „лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година" - 2013 лица (25.1%). На „пробация" са осъдени 3 653 лица, или 29.9% от всички осъдени лица. С „глоба" са наказани 414 лица, или 3.4% от общия брой на осъдените лица.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във