Параграф22 Daily

§22 Новини

Надя Николова-Цанкова e районен прокурор на Елин Пелин

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елин Пелин, в който участват атестираните кандидати – Надя Николова-Цанкова – прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин и Цветан Петков – съдия в Районен съд – Ботевград.

С 8 гласа „За“ и 1 глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Надя Николова-Цанкова.

Прокурор Николова – Цанкова притежава над 10 години юридически стаж, като професионалната си кариера започва като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Елин Пелин, която длъжност заема в периода от 2013 г. до 2015 г., като от 2015 г., до настоящия момент е „прокурор“ в същата прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Прокурор Николова–Цанкова спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Елин Пелин.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Николова–Цанкова мотивира участието си в процедурата с придобития професионален опит изцяло в съдебния район на Районна прокуратура – Елин Пелин, в следствие на което тя познава добрите практики в организацията на органа; проблемите и трудностите, които възникват; колектива; криминогенната обстановка, както и нейната динамика.

Приоритетно за нея е подобряване качеството и срочността на разследванията по досъдебните производства; висока ефективност при разследването на бързите производства; концентриране на усилия в борбата с битовата престъпност; повишаване активността при разследване на престъпления по чл. 354а-354в; взаимодействие с органите на МВР; стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата; стремеж към нисък процент на оправдателни присъди и върнати дела; създаване на добра работна среда; стимулиране на магистрати и служители за активно участие в обучения и осигуряване на откритост и достъпност на Прокуратурата към обществото.

Въпроси към кандидата поставиха Пламен Найденов, Светлана Бошнакова, Евгени Иванов и Калина Чапкънова- членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха нейното мнение за организационните мерки, свързани с окрупняването на Районна прокуратура – Елин Пелин и в частност - познанията й за дейността на Районна прокуратура - Пирдоп, която преминава към съдебния район на Районна прокуратура - Елин Пелин, кадровата обезпеченост на прокурорите и разследващите полицаи. Обсъдени бяха и въпросите за сформирането на ръководния екип и подходи за достигане на равномерна натовареност между прокурорите.

Подкрепа за кандидатурата заявиха членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет - Пламен Найденов, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова, като се обосноваха с професионалния опит, доброто и детайлно познание на спецификите на съдебния район, както и нейната амбиция за заемане на длъжността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във