Параграф22 Daily

§22 Новини

Надя Пеловска-Дилкова оглави Окръжен съд – Враца

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Надя Пеловска-Дилкова за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца. Тя има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кариерата ѝ започва през 1997 г. като младши съдия в Окръжен съд – Враца. От следващата година е съдия в Районен съд – Враца и заместник-председател в периода 2004 г. – 2005 г., след което е два мандата негов административен ръководител. През 2014 г. е избрана за административен ръководител на Окръжен съд – Враца, а от 2019 г. заема длъжността „съдия“.

Надя Пеловска-Дилкова кандидатства за длъжността, мотивирана от натрупания дългогодишен стаж като съдия, 15-годишен административен и управленски опит, както и такъв в разрешаването на проблеми, свързани с цялостното функциониране на съдебната система. Тя приема като свое задължение да развие и предаде административния си опит, като спомага за повишаване на доверието в съдебната система, като поддържа и надгражда добрите постижения. Основни приоритети за нея са правораздавателната дейност, организацията за разпределението на делата и на съдебните състави и осигуряването на равномерна натовареност на съдиите.

Тя сподели опасения, че предвид извършените съкращения на щатове и предстоящото пенсиониране на трима магистрати, през настоящата година ще възникне проблем във функционирането на търговското отделение на Окръжен съд – Враца, а през следващата – в наказателното отделение. Според кандидата, ВСС трябва да подходи стратегически по отношение на кадровата обезпеченост на съда. Тя планира мерки за повишаване на срочността на делата, уеднаквяването на съдебната практика, за навременно установяване на проблемите и тяхното разрешаване чрез дискусии и поддържане на непрекъсната връзка с районните съдилища. Обръща внимание на повишаването на професионалната квалификация  на магистратите и съдебните служители, както и на професионалното и институционално взаимодействие чрез провеждане на работни срещи. Тя планира мерки за популяризиране на работата на съда и повишаване на обществено доверие, включително като се развие интернет страницата на съда с информация за съдебните процедури, за възможностите за връчване на съдебни книжа и други. Неин приоритет е също материално-техническата обезпеченост на съда, и необходимостта от неотложен ремонт на сградния му фонд.

Съдия Надя Пеловска-Дилкова заявява готовност да отстоява постиженията на съдилищата в съдебния район и да работи с магистратите и съдебните служители за издигане на техния авторитете, за постигане на високи стандарти на правораздаване и за утвърждаване на върховенството на закона.

Въпроси към Надя Пеловска-Дилкова поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, като поискаха мнение за уредбата на конкурсните процедури, за евентуалната роля на Общите събрания на съдиите в тях, относно работата с модул „Натовареност“ в Единната информационна система на съдилищата, какви са вижданията ѝ за преодоляване на кадровите проблеми на съда и възможностите за командироване на магистрати от районните съдилища.

Подкрепа за нейната кандидатура заяви Цветинка Пашкунова – член на ВСС, като отбеляза дългогодишния професионален и административен опит на кандидата, нейното задълбочено познаване на работата на съда и визия за развитие, показаните лични качества като комуникативност, толерантност, откритост. Акцентирано бе на изградения от нея безупречен авторитет и спечеленото доверие на Общото събрание на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във