Параграф22 Daily

§22 Новини

Народното събрание избра новите членове на Инспектората към ВСС

С квалифицирано мнозинство от две трети, депутатите избраха 10-те инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Кандидатурите бяха общо 19 и всички са изслушани предварително в заседание на Комисията по правни въпроси на 20 януари. Новите инспектори от инспектората към ВСС са: Александър Мумджиев, Генади Георгиев, Игнат Георгиев, Лидия Стоянова, Любка Кабзималска, Любомир Крумов, Мария Нейкова, Стефка Мулячка, Теодора Нинова и Юрий Кръстев.

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е орган на съдебната власт, създаден с промените в Конституцията през 2007 година. Той е самостоятелен орган, а основната му функция е да проверява дейността на органите на съдебната власт, но без да засяга тяхната независимост. Чл. 54 ал. 1 от Закона за съдебната власт възлага на Инспектората към Висшия съдебен съвет правомощията да проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи; да проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела; да прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители; да обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората и други.

През 2012 г., с промяна в Закона за съдебната власт, бяха вменени допълнителни правомощия на Инспектората. Така той може да извършва и проверки по заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия и бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във