Параграф22 Daily

§22 Новини

Народното събрание ще гледа анализ на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България

Правителството прие и ще представи в Народното събрание обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България, съобщиха от пресцентъра на правителствената информационна служба.

В първата част на доклада е представена актуалната статистическа информация за 2014 г. на Секретариата на ЕСПЧ. Според нея държавите с най-голям брой осъдителни решения, установяващи поне едно нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, са Русия (122), Турция (94), Румъния (74), Гърция (50) и Унгария (49). България се нарежда на 12-о място с 18 решения. Към 31 декември 2014 г. по-голямата част от висящите дела са били срещу Украйна (19,5%), Италия (14,4%), Русия (14,3%) и Турция (13,6%). По този критерий България е на 16-о място. Данните потвърждават тенденцията за намаляване на броя на висящите жалби срещу България и след като години наред страната ни заемаше между седмо и девето място в тази класация, през 2014 г. тя е трайно извън 10-те членки на Съвета на Европа с най-много жалби пред ЕСПЧ. Докладът отбелязва позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ. Такива са реформите в областта на наказателното производство относно вземането и контрола върху мерките за неотклонение, ограничаващи правото на свобода; въвеждането на редица допълнителни процесуални гаранции в наказателното производство; заплащането на разноски за преводач в наказателното производство; преодоляване на пречките пред близки на жертвите на престъпления да участват пълноценно в досъдебното производство; въвеждането на гаранции при вземане на принудителни административни мерки на основание защита на националната сигурност и др. Като цяло, в ЕСПЧ най-многобройни са жалбите срещу България, които се отнасят до прекомерна дължина на производството. За компенсиране на този порок с промени в Закона за съдебната власт беше въведен административно-съдебен механизъм за обезщетяване на засегнатите лица от т. нар. „бавно правосъдие”. От началото на действието на механизма (края на 2012 г.) Инспекторатът към ВСС е изпратил на министъра на правосъдието 1184 заявления. От тях 653 са били допуснати за разглеждане, като по тях са сключени 302 споразумения – 204 са за прекомерна продължителност на граждански, административни и търговски дела, а 98 – на наказателни производства. През 2014 г. са изплатени обезщетения в общ размер на 620 374 лв. по 200 споразумения.

Най-сериозните проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които все още не са взети всички мерки за преодоляването им, са пренаселеността и лошите условия в местата за лишаване от свобода и средствата за защита срещу тях; нарушенията на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение, недостатъци при провеждането на разследвания при случаи на смърт и нехуманно отношение; нарушение на правото на сдружаване поради откази на националните съдилища да регистрират „ОМО Илинден” и др.

Съгласно чл. 46 от конвенцията държавите-членки имат международноправен ангажимент да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения, както и тези, потвърждаващи постигнатите между страните приятелски споразумения. Приемането на необходимите мерки за изпълнението на контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Държавите-членки имам договорно задължение да отстранят установените нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това. Делата, поставящи най-сериозни проблеми, са групирани и се гледат от Комитета на министрите в „процедура за засилено наблюдение”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във