Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха Красимира Филипова и Десислава Пиронева за заместници на главния прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от Главния прокурор на Република България Иван Гешев назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност както следва:

         - Красимира Алексиева Филипова – прокурор във ВКП на длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП и

         - Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВАП.

В утвърдения щат на Прокуратурата са предвидени три щатни длъжности за „заместник на главния прокурор“ при ВКП (една от които е заета) и една щатна длъжност за заместник при ВАП. В предложенията на Главния прокурор са посочени данни за професионалния опит на предложените кандидати, получени комплексни оценки от атестации, награди, притежавани нравствени и  професионални качества.

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. прокурор Красимира Филипова е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация, приета с решение на ВСС по протокол № 46 от 16.10.2014 г., ѝ е определена положителна комплексна оценка „много добра“. Със заповеди на главния прокурор от 19.09.2017 г. и 03.12.2019 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. Притежава значителен професионален опит като прокурор, преминал последователно през всички нива в структурите на Прокуратурата.

Към момента Красимира Филипова е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура. Тя има значителен административен опит, придобит като заместник районен прокурор на РП- Костинброд, заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София, заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП София и заместник на министъра на правосъдието в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с дейността на Прокуратурата и Висши съдебен съвет.

Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/30.09.2010 г. прокурор Пиронева придобива статут на несменяемост, а с решение по т. 29, протокол № 56/12.11.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация от проведено периодично атестиране, приета с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 25.07.2019 г. на прокурор Пиронева е определена оложителна комплексна оценка „много добра“. За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация, прокурор Десислава Пиронева е награждавана и от главния прокурор.

Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден в съответствие с чл. 14, § 3 от Регламент (EС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Кандидатурата на прокурор Пиронева е оценена високо, като от Комитета по подбора е полученото официално уведомление за решението, че е класирана на първо място.

Във връзка с назначаването на Десислава Пиронева за заместник главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл.160, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Ася Бориславова Петрова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Ася Петрова е преназначена, на основание чл.169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с §205, ал. 1 от ПЗР На ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Във ВСС днес е депозирано заявление от прокурор Петрова, с което тя изразява желание да бъде преназначена във ВАП.

Прокурорската колегия прие за сведение постъпилото заявление от Пламена Цветанова Апостолова за освобождаване от длъжност като изборен член на ВСС, считано от 23.01.2020 г. Заявлението на Пламена Цветанова ще бъде внесено за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във