Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха магистрати в търговските и граждански колегии на апелативни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободните 5 длъжности „съдия” в апелативните съдилища – търговска колегия повиши класираните кандидати. В конкурса са допуснати 51 участници, като трима от тях са подали молби за отказ.

Магистратите са повишени, считано от датата на встъпването им в длъжност, като колегията им възложи да изготвят съдебните актове по обявените за решаване такива.

С решението на колегията се попълват 3 свободни длъжности  „съдия“ в Апелативен съд – София, като на тях са повишени  Мирослава Николаева Кацарска - Пантева – съдия в Софийски градски съд; Светла Тодорова Станимирова – съдия в Окръжен съд – Монтана; Здравка Ангелова Иванова – Рогачева – съдия в Софийски градски съд. На 2 длъжности „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив са повишени Александър Лазаров Стойчев – съдия в Окръжен съд – Пловдив и Христо Василев Симитчиев – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.

Поради попълване на местата съдийската колегия не повиши другите участници в класирането и прекрати гласуването.

Съдийската колегия прекрати, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК производството по отношение на Филип Владимиров Владимиров, поради постъпил отказ от участие в конкурса и встъпването му в длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия, по обявения с решение на колегията по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането, като на свободните 10 длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, повиши класираните кандидати, съобразно заявените от тях желания, до попълване на свободните места.

Магистратите са повишени, считано от датата на встъпване в длъжност, като колегията им възложи да изготвят съдебните актове по обявените за решаване такива.

В длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София са повишени: Таня Калоянова Орешарова-Банкова – съдия в Софийски градски съд; Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски градски съд; Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд; Ралица Борисова Димитрова – съдия в Софийски градски съд, Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд.

В длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас е повишена Калина Стоянова Пенева – съдия в Окръжен съд – Бургас, а в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново - Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд – Бургас; Димитринка Иванова Гайнова - Генчева – съдия в Окръжен съд – Велико Търново и Ивелина Тодорова Солакова – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново.

Поради попълване на местата съдийската колегия не повиши останалите класирани кандидати, прекрати гласуването за останалите участници в конкурса.

Колегията прекрати, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК производството по отношение на Филип Владимиров Владимиров – съдия във Върховен касационен и Розинела Тодорова Янчева – съдия във Върховен касационен съд за повишаване в Апелативен съд - София, поради постъпили откази от участие в конкурса.

Конкурсът за повишаване и заемане на 10 свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – гражданска колегия, съответно в Апелативен съд - Бургас - 1 длъжност, в Апелативен съд – Велико Търново - 4 длъжности и в Апелативен съд - София - 5 длъжности е обявен с решение на съдийската колегия по протокол № 13/24.04.2018 г. До участие са допуснати 97 кандидати, с изключение на един, който не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ. По време на конкурса девет от допуснатите кандидати са подали молби за отказ от участие, като двама от тях са встъпили в длъжност „съдия“ във ВКС, обявен с решение на колегията по протокол № 49/05.12.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във