Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха трима заместник-председатели на Окръжен съд – Пловдив

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от ЗСВ, освободи Антония Роглева и Славка Димитрова, от заеманата от тях длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Колегията назначи Миглена Площакова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив, за Гражданско отделение I инстанция и Търговско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

На същото основание, Колегията назначи Мария Шишкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив, за Наказателно отделение. Николинка Цветкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив, за Гражданско отделение II инстанция. Антония Роглева и Славка Димитрова са преназначени на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на заеманата преди назначаването им за заместник-председател, длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване на Миглена Площакова и Мария Шишкова, в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив.

Назначенията са предложени от Розалия Шейтанова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя се мотивира, че предлаганите кандидати се ползват с авторитет сред съдиите в Окръжен съд – Пловдив и в районните съдилища в съдебния район, притежават богат професионален и административен опит, доказали са качествата си на организатори и се възприемат от съдиите като удачен и точен избор за предлаганите длъжности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във