Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха за зам.-окръжни прокурори на Варна двама обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание  чл.160, във връзка с чл.168, ал. 3 от ЗСВ на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна двама прокурори от Окръжна прокуратура – Варна с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ – Нина Величкова Величкова и Дияна Иванова Иванова, считано от датата на встъпване в длъжност. Назначаването на двамата нови заместници е във връзка с това, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.160, във връзка с чл.165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Радослав Богомилов Лазаров – „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна от заеманата от него длъжност, поради постъпило заявление за освобождаване от длъжност с дата 22.11.2019 г. В тази връзка Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ преназначи Радослав Богомилов Лазаров в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, считано от датата на встъпване на Нина Величкова.

Прокурор Нина Величкова притежава юридически стаж повече от 20 години, като целият е в Прокуратурата на Република България. На 10.05.1999 г. е встъпила в длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Варна, считано от 01.06.2000 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в РП – Варна. На 07.04.2006 г. заема длъжността „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ в РП – Варна. С решение по Протокол №12/11.04.2007 г. на ВСС е определена за и.ф.“административен ръководител – районен прокурор“ на РП – Варна да всъпване в длъжност на нов административен ръководител. Считано от 01.06.2012 г. изпълнява длъжността „прокурор“ в ОП – Варна. В предложението си за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна, административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна – Красимир Конов, подчертава, че прокурор Величкова притежава много добра правна подготовка и притежава необходимите професионални умения за планиране и структуриране на действията си в двете фази на наказателния процес.

Прокурор Дияна Иванова притежава юридически стаж повече от 14 години. На 04.04.2005 г. е всъпила в длъжност „младши прокурор“ в ОП – Варна, повишена е в длъжност „прокурор“ в РП – Варна и евсъпила в длъжност на 04.04.2007 г. На 04.03.2015 г. встъпва в длъжност „прокурор“ в ОП – Варна. В предложението за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Варна,  административния ръководител– Красимир Конов, сочи, че прокурор  Иванова притежава правно аргументирани и юридически издържани актове, проявява интерес към повишаване на квалификацията, умее да работи в екип и се ползва с уважение сред колегите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във