Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха заместници на окръжния прокурор във Велико Търново и на районния прокурор във Видин

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи с мнозинство, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Цани Венциславов Попов – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново, както и Емил Асенов Младенов – прокурор в Районна прокуратура – Видин, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Цани Попов притежава над 22 години юридически стаж, като от 25.08.1997 г. до 31.05.2012 г. е заемал длъжността прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица. От 01.12.2009 г. е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, а от 01.06.2012, до настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Според предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново – Христо Христов, прокурор Попов се ползва с авторитет и уважение сред прокурорите и съдебните служители. Бил е председател на Комисията по професионална етика.  Всеотдаен е, принципен и дисциплиниран, спазва срокове в процесуалните закони и поддържа отлични колегиални отношения. Поощряван е с отличие „Служебна благодарност“ и грамота от Главен прокурор на РБългария през 2016 г.

Прокурор Емил Младенов притежава над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като е изпълнявал длъжността следовател в ОСлС Видин от 27.04.1999 г. до 22.05.2006 г., а от 22.05.2006 г. до настоящия момент – прокурор р Районна прокуратура – Видин. Според предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Видин – Илияна Целова, прокурор Младенов притежава необходимите професионални и нравствени качества да бъде назначен на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново. Проявява отговорност, принципност и организаторски качества, като се ползва с авторитет сред колеги и съдебни служители.

Изготвените от прокурор Младенов прокурорски актове са на високо професионално ниво и в съответствие с исканията на НК и НПК. Притежава добра теоретична подготовка и демонстрира качества на юрист.

Facebook logo
Бъдете с нас и във