Параграф22 Daily

§22 Новини

Необжалваемост на административни актове - само в изключителни случаи и при изключителен интерес

С определение също от днес по конституционно дело № 9/2014 г. КС отклонява искането на 71 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 8 май 2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довели до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица (обн., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.) и прекратява производството по делото. Според мнозинството от КС няма 42-ро НС, няма и временна комисия, научи "Правен свят". Интересното е, че определението е прието при голямо противопоставяне - то е подкрепено от 7 съдии, а против него са гласували петима. Този резултат обаче е предизвестен за всички наблюдатели, които са следили практиката на този състав на КС по исканията за временните парламентарни комисии за разследване президента Георги Първанов, създавани в предишни легислатури.

Законодателят може да въвежда необжалваемост на административни актове само в изключителни случаи и то – ако може да бъде обоснован изключителен интерес. Дори и в тези случаи обаче, увреденият от незаконен административен не бива изцяло да бъде лишен от съдебен контрол, а трябва да има възможност да търси обезщетение за увреждането. От друга страна, даже и в изключителни случаи и при изключителен интерес с въвеждането на необжалваемост законодателят не може да изключи възможността засегнатите лица да се позовават пред съда на нищожността на административния акт.

Това е приел днес Конституционният съд (КС) в решение по конституционно дело № 12/2014 г., за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията относно конституционните ограничения за законодателя при приемането на закони, изключващи обжалването на административните актове. Делото беше образувано първоначално по искане на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание (т.е. преди два парламента) във връзка със Закона за управление на отпадъците, но после бе разделено на две и бе образувано самостоятелно тълкувателно дело по чл. 120, ал. 2, за което докладчик бе определен Румен Ненков.

Съобщение за решението е публикувано на сайта на КС днес, самото решение обаче ще бъде оповестено, когато станат готови особените мнения по него.

Според съобщението, с 10 гласа "за" и 2 гласа "против" КС е приел, че по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните международни стандарти за достъп до съдебна защита, законодателят със закон може да предвиди необжалваемост на изрично посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика. Дори и в тези случаи обаче, засегнатият от незаконния, но необжалваем акт трябва да има достъп до съда с оглед получаване на заместваща облага за уврежането. Индивидуалният интерес в изключителни случаи може да отстъпи на общия интерес, но това трябва да става при възможност за обезщетение, била тезата, възприета от мнозинството. На особено мнение по този пункт останали съдиите Стефка Стоева и Георги Ангелов, според които по пътя на необжалваемостта не може да се ограничават основни права.

С 8 гласа "за" и 4 "против" КС приема, че с въвеждането на необжалваемост законодателят не може да изключи възможността засегнатите лица да се позовават пред съда на нищожността на административния акт.

Решението поставя под въпрос някои текстове от други закони, коментираха за "Правен свят" юристи. Например в момента, за да се търси обезщетение по ЗОДОВ, трябва актът да е отменен, въпросът е какво се случва, ако той е необжалваем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във